Shindan2500

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
กิจกรรมวินิจฉัยสถานประกอบการ
กิจกรรมวินิจฉัย   ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   หน่วยร่วมดำเนินการ   Download เอกสาร   ผู้รับการวินิจฉัย   ผู้รับการปรึกษาแนะนำ

กิจกรรมการวินิจฉัยสถานประกอบการ

ข่าวประชาสัมพันธ์


- Download ตารางแสดงแผนการอบรม/สัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยงานภูมิภาค ล่าสุด ที่นี่ภาพ:New.gif

- Download ตารางแสดงรายละเอียดของสถานประกอบการที่หน่วยร่วมจะเข้าวินิจฉัย ล่าสุด 17 พ.ย.52 จำนวน 2,064 กิจการ ที่นี่ภาพ:New.gif

Image: 300 pixels

วัตถุประสงค์

1) เพื่อช่วยเหลือ SMEs ได้ทราบศักยภาพและสถานภาพการดำเนินกิจการของตนเอง ตลอดจนรับทราบปัญหาด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไขปัญหาเบื้องต้น อันจะส่งผลไปสู่การลดต้นทุนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพ และการคงสภาพการจ้างงานไว้ได้

2) เพื่อนำข้อมูลจากการวินิจฉัยสถานประกอบการไปเชื่อมโยงการวางแผนการใช้ที่ปรึกษาเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต

3) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการดำเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมธุรกิจอย่างเป็นระบบ


กลุ่มเป้าหมาย

1) เป็นวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม (SMEs) ที่มีจำนวนพนักงานอย่างน้อย 10 คน หรือมีสินทรัพย์ถาวรหรือการลงทุนไม่น้อยกว่า 5 ล้านบาท และ

2) มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นในกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 และ

3) เป็นวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการอยู่แล้ว และ ยื่นชำระ/ประเมินภาษี และ

4) เป็นวิสาหกิจที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมการวินิจฉัยในโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ปี 2552 มาก่อน และ

5) เป็นวิสาหกิจที่ดำเนินธุรกิจหลักอยู่ในภาคการผลิต การค้า หรือการบริการ


ขั้นตอนในการวินิจฉัย

1) สถานประกอบการผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

2) สัมมนา/ประชุมชี้แจงการเตรียมการให้ผู้ประกอบการทราบแนวทางการวินิจฉัย (Optional)

3) สถานประกอบการรับการวินิจฉัยเบื้องต้นโดยนักวินิจฉัยหรือผู้เชี่ยวชาญ

4) นำเสนอผลการวินิจฉัยเพื่อยืนยันปัญหาต่อสถานประกอบการ

5) นำเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงเบื้องต้นสำหรับปัญหาที่มีความสำคัญมาก เพื่อให้สถานประกอบการนำไปดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินการวินิจฉัยกำหนดให้มีการเข้าไปวินิจฉัย ณ สถานประกอบการจริงอย่างน้อย 2 คน-วัน (mandays) ต่อแห่ง และ หน่วยงานเครือข่ายที่เข้าไปวินิจฉัยสถานประกอบการจะต้องเป็นหน่วยงานที่มีคณะทำงานที่ผ่านหลักสูตรนักวินิจฉัยระดับวิชาชีพเป็นผู้กำกับและควบคุมเพื่อให้การวินิจฉัยได้มาตรฐานและสามารถชี้สภาพปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ


ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่


แนวทางการบริหารโครงการ

Right


ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สถานประกอบการจะได้รับผลการวินิจฉัยที่แสดงให้เห็นสภาพปัจจุบันของธุรกิจว่ามีสถานภาพเป็นเช่นไร ครอบคลุมด้านต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการทั่วไป การตลาด การผลิต การเงินและบัญชีเป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่างๆ จะถูกนำไปวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นถึงศักยภาพในการแข่งขัน อีกทั้ง บทสรุปของรายงานการวินิจฉัยจะนำเสนอข้อเสนอแนะการปรับปรุงเบื้องต้น เพื่อให้สถานประกอบการสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขปัญหาสำคัญ และสามารถประคองตัวเพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤติ สามารถดำเนินกิจการและรักษาสภาพการจ้างงานไว้ได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของวิสาหกิจได้ในระยะยาว

ภาครัฐ ได้รับทราบปัญหาของ SMEs เชิงมหภาคในแต่ละพื้นที่และแต่ละสาขาอุตสาหกรรมได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐในการจัดทำนโยบายและมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างสูงต่อผู้ประกอบการที่จะอาศัยมาตรการส่งเสริมต่างๆ ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองต่อไป


ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

หน่วยบริหารกิจกรรมการวินิจฉัยสถานประกอบการ

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ถ.พระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพ 10400

โทรศัพท์ 0 2202 4419 โทรสาร 0 2354 3275

email : shindan2500@gmail.com

ผู้รับผิดชอบกิจกรรม

นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม

ผู้ประสานงานกิจกรรม

นางสาวสุวิมล จินตวัฒน์ โทร 02-354-3169 มือถือ 0 81612 9081
นายโชติวุฒิ อินนัดดา โทร 02-202-4493 มือถือ 0 81867 2047
นายอดิทัต วะสีนนท์ โทร 02-354-3169 มือถือ 0 89244 3480

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการ

  • แนวทางและแผนการดำเนินโครงการ
Download คู่มือแนวทางการดำเนินโครงการ ที่นี่
Download ไฟล์การนำเสนอแนวทางการดำเนินโครงการ (Powerpoint) ที่นี่
Download ตารางแสดงแผนการอบรม/สัมมนาการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของหน่วยงานภูมิภาค ที่นี่
  • ใบสมัครและแบบฟอร์ม
Download ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ที่นี่
Download แบบฟอร์มการติดตามการดำเนินงาน (กรอกโดยเจ้าหน้าที่ ศภ) ที่นี่
Download แบบฟอร์มการประเมินผลความพึงพอใจ (กรอกโดยตัวแทนสถานประกอบการ)ที่นี่
  • แนวทางการจัดทำรายงานผลการวินิจฉัย
Download ตัวอย่างตารางสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะการปรับปรุง สำหรับรายงานผลการวินิจฉัย ที่นี่
Download แนวทางการประเมินมูลค่าของปัญหา สำหรับรายงานผลการวินิจฉัย ที่นี่
รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/Shindan2500"
เครื่องมือส่วนตัว