SSM Wiki:เกี่ยวกับเว็บไซต์

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
  • SSM Wiki จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแฟ้มข้อมูลของผู้รับบริการต่างๆ ของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แฟ้มข้อมูลนี้จะเป็นบันทึกประวัติของผู้รับบริการ การให้บริการ ผลการให้บริการ การวินิจฉัยสภาพปัญหาและการแแก้ไขปัญหา โดยเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจะเก็บและบันทึกข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ให้บริการแก่ผู้รับบริการแล้ว ข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ท่านอื่นและหน่วยร่วมผู้ให้บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสามารถเข้าไปศึกษาและแสวงหาหนทางที่จะให้การส่งเสริมต่อยอดให้ผู้รับบริการประสบความสำเร็จตามที่คาดหวังไว้
  • SSM Wiki จึงเป็นเวทีสาธารณะสำหรับชุมชนนักปฏิบัติ และทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสำหรับการจัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ของงานบริการ ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่ิอม และอุตสาหกรรมชุมชน
  • SSM Wiki ให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีแนวคิดในการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการใช้บริการ หากท่านต้องการช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ที่ป้ายบอกทาง เมนู สนับสนุน
เครื่องมือส่วนตัว