Packaging-ipc4-2551

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
การออกแบบบรรจุภัณฑ์:ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 : ปี 2551


งานบรรจุภัณฑ์ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4   จังหวัดอุดรธานี   จังหวัดหนองคาย   จังหวัดหนองบัวลำภู   จังหวัดเลย   กิจกรรมจัดจ้างที่ปรึกษา


งานออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


ติดต่อทีมงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ 2551

สมาชิกทีมงานออกแบบ
ชื่อ สกุล ตำแหน่ง e-mail โทร รูป
นายสำเริง ละเอียดมาก นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ 6ว samreang_dz@hotmail.com 08-3350-3894
สำเริง
นายศักดา มัญญะหงษ์ ผู้ช่วยช่างทอผ้า manyahong1977@hotmail.com 08-9842-1958
ศักดา
นางสาวพรรณิการ์ บัวงาม นักวิชาการอุตสาหกรรม(ออกแบบบรรจุภัณฑ์) T_O_N_G_009@hotmail.com 08-6639-1109
พรรณิการ์
นางสาวสิริญญา หล้ามงคล นักวิชาการอุตสาหกรรม sirin_41125@hotmail.com 08-0179-0197
สิริญญา
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/Packaging-ipc4-2551"
เครื่องมือส่วนตัว