PSME โรงสี

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
กระบวนการผลิต

กรณีการจัดการเพื่อการลดต้นทุน “ เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพและเก็บรักษา ข้าวเปลือก และ เทคนิคการควบคุมและปรับปรุง เครื่องกะเทาะ ตะแกรงโยก ”

ตารางแสดงคุณภาพของข้าวเปลือก
 • การลดต้นทุนในโรงงานแปรรูปข้าวเปลือก
1. การทำคุณภาพข้าวตามที่ลูกค้าต้องการโดยการคัดเปอร์เซ็นต์
2. ลดการแตกหัก เพิ่มเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
4. การลดการใช้พลังงาน
5. อื่นๆ เช่น การจัดการภายในโรงงาน, Logistic
 • การคัดเปอร์เซ็นต์ข้าว
1. มาตรฐานข้าวกระทรวงพาณิชย์
2. มาตรฐานข้าวของบริษัท CP
ตะแกรงทำความสะอาด
 • การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การลดการแตกหัก การเพิ่มเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
 • คุณภาพของข้าวเปลือก ( Quality aspects of paddy)
• ความชื้น
• ปริมาณสิ่งเจือปน
• ปริมาณการแตกร้าวภายใน
• ปริมาณเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์
• ปริมาณเมล็ดที่เสื่อมคุณภาพ
• ปริมาณข้าวแดง
• ความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าว
 • คุณภาพข้าวเปลือกกับการประสิทธิภาพการสีข้าว
ดังนั้น เมื่อข้าวมีเปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์ต่ำ หรือมีสิ่งเจือปนอยู่มาก จะทำให้เนื้อข้าวที่ได้รับมีจำนวนลดลง
เครื่องแยกหิน
เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก (The hulling of paddy)
 • การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก
• การตรวจสอบความชื้น
• การตรวจสอบสิ่งเจือปน
• การตรวจสอบข้าวเสื่อมคุณภาพ
• การตรวจสอบข้าวเป็นโรค
เครื่องแยกแกลบแบบพัดลมดูด
 • ตะแกรงทำความสะอาด
  • ข้าวเปลือกสะอาดมาตรฐานมีสิ่งเจือปนไม่เกิน 2  % สิ่งที่ต้องควบคุม
 1. ความชื้นที่เข้าทำการทำความสะอาด
 2. สิ่งเจือปนที่เข้ามา ข้าวลีบ, ฟ่างท่อน, ฝุ่น, ดอกหญ้า
 3. การเก็บออกสิ่งเจือปน,การทำความสะอาด
 4. การปรับแต่งลมดูด 9 - 15m/s
 5. การกระจายข้าวเต็มหน้าตะแกรง
เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวกล้อง
เครื่องขัดขาว
 • เครื่องแยกหิน
  • สิ่งที่ต้องควบคุม
 1. ข้าวปนหินออกไป %
 2. หินที่ปนข้าวออกมา %
 3. ข้าวลีบ,ดอกหญ้าที่ลมดูดออกไป
 4. แผ่นตะแกรง
 5. การปล่อยหินออก
 6. การปรับแต่งลมดูด 9 – 15 m/s
 • เครื่องกะเทาะข้าวเปลือก (The hulling of paddy)
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องกะเทาะ
 1. อัตราการกะเทาะข้าวเปลือกที่เหมาะสม 9 : 1 หรือ 8 : 2
 2. ต้องมีอัตราการแตกหักต่ำ
 3. ควรมีการสลับลูกยางกะเทาะ 8 ช.ม/ครั้ง
 4. การพักลูกยาง 10 นาที/ 4 ช.ม
 5. ระยะห่างของลูกยาง 1 - 2 m.m
 6. การสึกของหน้าลูกยาง ต้องสม่ำเสมอ
 7. ความแข็งของลูกยาง 90-95 หน่วยชอร์
 8. ความเร็วลมลมที่ใช้ดูดรำ 35 m/s
 9. ข้าวกล้องมากกว่า 80  %
 • เครื่องแยกแกลบแบบพัดลมดูด
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องดูดแกลบ
 1. ปริมาณแกลบที่ปนมากับข้าวกล้อง
 2. ปริมาณข้าวที่ปนออกไปกับแกลบ
 3. การปรับแต่งลมดูด
 4. การกระจายข้าวที่ตะแกรงข้าวแกลบให้สม่ำเสมอ
 • เครื่องตะแกรงโยกแยกข้าวกล้อง
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานของตะแกรงโยก
• ปริมาณข้าวกล้องกลับหลังโดยมาตรฐาน ควรมีข้าวกล้องกลับหลังเพียง 2 %
• ปริมาณข้าวเปลือกที่ปนไปขัดข้าว
• ขนาดของรูตะแกรง
• มุมเอียงของตะแกรง
• การสึกของฟันปลา
• การกระจายของข้าวเต็มตะแกรง
 • สิ่งที่ต้องควบคุม
- ปริมาณข้าวกล้องกลับหลังไปกะเทาะใหม่
- ปริมาณข้าวเปลือกที่ปนไปขัดข้าว / การสึกของฟันปลา
- ขนาดของรูตะแกรง / มุมเอียงของตะแกรง
- การกระจายของข้าวเต็มตะแกรง
 • เครื่องขัดขาว
  • ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสมรรถนะการทำงานของเครื่องขัดขาว
• รอบการทำงานของเพลาลูกกลิ้ง
• ชนิดของตะแกรง
• การออกแบบพื้นผิวสัมผัสของตะแกรง
• ระยะห่างระหว่างตะแกรงและลูกกลิ้ง
• อัตราการไหลของอากาศ
• อัตราการป้อน ความดัน
ตะแกรงกลม
เครื่องแยกสี/ยิงสี
 • สาเหตุที่ความขาวไม่สม่ำเสมอ
 1. ทางข้าวที่ตั้งไว้อาจมากเกินไป ทำให้รำถูกดูดออกไม่หมด ถ้าเป็นเพราะสาเหตุนี้ ให้ลดทางข้าวลงอีก
 2. ผิวของลูกหินสึกมาก และหลุดร่อนออกมา ทำให้ผิวของลูกหินไม่เรียบ ต้องทำการกลึงหินใหม่
 3. โครงตะแกรงล้อมหินและแผ่นตะแกรงเกิด การโก่งตัว เนื่องจากอยู่ภายใต้แรงอัดตลอดเวลาที่ใช้งาน ทำให้ข้าวมากเกินไป
 4. ปริมาณลมดูดหินไม่เพียงพอ ซึ่งอาจมาจากถุงกรองรำของระบบ BAG FILTER เกิดการอุดตัน
 • สิ่งที่ต้องควบคุม
- ความขาวของข้าวกล้อง,ความขาวเริ่มต้น
- ความขาวสุดท้าย, การแตกหักของข้าว
- ทางข้าว, เตเปอร์,ลมที่ใช้ดูดรำ 15 m/s
 • สูตรพอกหิน, ตะแกรงล้อมหิน
  • ตะแกรงกลม
- ข้าวหักที่คัดออกต้องไม่มีข้าวหักชนิดอื่นๆปนอยู่ปริมาณที่มาก
- ข้าวหักที่เอาไปคัดตะแกรงกลมอยู่เกณฑ์ของเบอร์ตะแกรงกลมนั้นๆ
- ตะแกรงกลมเบอร์
6.5 ยี่จ้อ
6 ซาฮ่อเม็ดใหญ่
5.5 ซาฮ่อเม็ดเล็ก
5 บี๋ก๋วย
4.5 บี๋ลก
 • แยกสี/ยิงสี
  • สิ่งที่ต้องควบคุม
- ปริมาณข้าวดีปนไปกับข้าวเสีย ( 1 : 3 )
- ปริมาณสิ่งเจือปนที่เข้ามา
- ปริมาณสิ่งเจือปนที่เข้าออก
- ปริมาณการปล่อยข้าว
- การปรับการยิงสี

ที่ปรึกษา: ผศ.พนมกร ขวาของ สถาบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เครื่องมือส่วนตัว