PMQA M6

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA (Public Management Quality Award)
ความเป็นมา   กสอ.2552   หมวด 1   หมวด 2   หมวด 3   หมวด 4   หมวด 5   หมวด 6   หมวด 7   หมวด P
รายชื่อคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ กสอ.หมวดที่ 6
ชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่
1.นางบุญเจือ วงษ์เกษม ผอ.สพก.กสอ. หัวน้าคณะทำงาน
2.นายเจตนิพิฐ รอดภัย ผอ.กพ.สบก.กสอ. คณะทำงาน
3.นายถนอมยศ ไผ่เจริญ ผอ.พช.สพช.กสอ. คณะทำงาน
4.นางสาวศุภากร เล้าสกุล นวอ.ปฏิบัติการ คณะทำงาน
5.นายบุญยิ่ง พุ่มเปี่ยม ผอ.คร.สพข.กสอ. คณะทำงาน
6.นายวุฒิชัย ประชาพร ผอ.สส.สพส.กสอ. คณะทำงาน
7.นางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย ผอ.สม.สพบ.กสอ. คณะทำงาน
8.นายธเนศ เมฆลาย ผอ.นอ.สพป.กสอ. คณะทำงาน
9.นายสมชัย เผ่าผา นายช่างเทคนิคอาวุโส คณะทำงาน
10.นางชนันนัทธ์ ช้างหมื่นไวย นวอ.ชำนาญการ คณะทำงาน
11.นางสาวชิดชนก จันทร์มนตรี นวอ.ชำนาญการ คณะทำงาน
12.นางเกษราภรณ์ โกวิทลวากุล นวอ.ชำนาญการ คณะทำงาน
13.นางลัดดา ไข่คำ นวอ.ชำนาญการ คณะทำงาน
14.นางสาวศราวณีย์ ศรีเนาวรัตน์ ผอ.สค.สพก.กสอ. คณะทำงานและเลขานุการ
 • วิทยากรที่ปรึกษา
  • นายสิทธิชัย นันทนาวิจิตร สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

ผลการปฏิบัติงาน

ผลการพิจารณา : การดำเนินการภายใต้กิจกรรม PMQA หมวดที่ 6 1. การกำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ของ กสอ. (PM1)

1.1 กระบวนการที่สร้างคุณค่า
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 1/2552 ได้ปรับกระบวนการที่สร้างคุณค่าจาก 9 กระบวนการเป็น 7 กระบวนการนั้น เห็นควรได้รับการทบทวนอีกครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของ กสอ. ยิ่งขึ้น รวมทั้งพิจารณาเลือกกระบวนการที่สร้างคุณค่าอย่างน้อย 2 กระบวนการ จาก 4 กระบวนการ (50% ของกระบวนการที่สร้างคุณค่า) เพื่อนำมา จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน ( PM 5) ด้วย

มติที่ประชุม

1.เห็นชอบให้ทบทวน และปรับกระบวนการการสร้างคุณค่าให้เหมาะสมกับ พันธกิจ (Mission) ของ กสอ.

“ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรมองค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล”

โดยกำหนดเป็น 3 Level รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 : ตารางที่ 1.1
2. กระบวนการที่เลือกนำมาจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน คือ
ลำดับที่ 1 กระบวนการที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ โดยเลือก โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  : NEC

โดยมอบหมายให้ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ลำดับที่ 2 กระบวนการที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม โดยเลือก โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน : MDICP

โดยมอบหมายให้ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม (สพจ.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 • ทั้งนี้ ให้ส่ง Flow chart ของกระบวนการ และกำหนด Control point และตัวชี้วัดของโครงการ NEC และ MDICP ส่งให้ทางที่ปรึกษา นายสิทธิชัย นันทนาวิจิตร ทาง E-mail sittichai@ftpi.or.th โดยสามารถปรึกษาได้ที่ เบอร์โทรศัพท์มือถือ 081-919-4223 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการ ฯ ได้ที่ E-mail natapolc@hotmail.com หรือ โทรศัพท์ 02-202-4548 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2552
 1. เอกสารแนบ 1
 2. เอกสารแนบ 3
 1. เอกสารแนบ 1
 2. เอกสารแนบ 2
 3. เอกสารแนบ 3
 4. เอกสารแนบ 4
 5. แบบฟอร์มรายงานผลดำเนินการหมวด 6
รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/PMQA_M6"
เครื่องมือส่วนตัว