PMQA

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA (Public Management Quality Award)
ความเป็นมา   กสอ.2552   หมวด 1   หมวด 2   หมวด 3   หมวด 4   หมวด 5   หมวด 6   หมวด 7   หมวด P

การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : PMQA (Public Management Quality Award)

 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้าของการจัดทำ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ เรียกสั้นๆว่า PMQA ซึ่งมาจากคำเต็มภาษาอังกฤษว่า "Public Sector Management Quality Award" ในปีงบประมาณ 2552 ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการ กพร.ได้กำหนดให้แต่ละหน่วยงานจัดทำภาคบังคับ 1 หมวด ซึ่ง กพร.กำหนดให้ คือ หมวด 3 และให้เลือกภาคสมัครใจอีกหมวด โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้เลือก หมวด 1 ดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจึงมีแผนดำเนินการตามตัวชี้วัดในมิติที่ 4 รวม 2 หมวด คือ หมวด 1 และ 3 ส่วนที่เหลืออีก 6 หมวด คือ หมวด P, 2, 4, 5, 6 และ 7 นั้น ให้จัดทำโดยสมัครใจ เพื่อต้องการเน้นความสำคัญกับผู้รับบริการ โดยออกแบบกระบวนงานและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • แนวทางการดำเนินงานPMQA

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพองค์กร เพื่อดำเนินการจัดทำแผนดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้

 1. คณะทำงานประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามเกณฑ์ฯ
 2. คณะทำงานและเจ้าภาพกระบวนงานร่วมกันประเมินตามเกณฑ์ PMQA ระดับพื้นฐาน หมวดที่เป็นคณะทำงาน เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุง(OFI)
 3. คณะทำงานและเจ้าภาพกระบวนงาน นำOFIมาจัดทำแผนพัฒนาองค์การรายหมวด ตามฟอร์ม 1 ( การกำหนดกิจกรรมของแต่ละกระบวนงานให้คำนึงถึง ADLI และเครื่องมือทางการบริหารที่ใช้ในการทำงาน) และตัวชี้วัด ตามฟอร์ม 2
 4. เจ้าภาพกระบวนงานดำเนินการปรับปรุงตามแผน
 5. คณะทำงานติดตามความก้าวหน้าผลงานตามแผน สรุปเสนอที่ประชุมปลายปี คณะทำงานดำเนินการ ตาม ฟอร์ม 3-8
  1. ทบทวนและจัดทำรายงานลักษณะสำคัญขององค์กร(15 ข้อ)
  2. ประเมินองค์กรตามเกณฑ์ PMQA (หมวด1-7) ทุกหมวดซ้ำ เพื่อหา OFI และจัดทำรายงายประเมินตนเองส่ง สนง.กพร.
  3. นำ OFI มาจัดทำแผนปรับปรุง(ทุกหมวด)เพื่อดำเนินการปรับปรุงใน ปี 2553 (ทำแผน 2 หมวด ส่งสำนักงาน กพร. รอบ 12 เดือน)

องค์ประกอบของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

 • สาระสําคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริ หารจั ดการภาครัฐ จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก โดยจะให้ส่วนราชการประเมินสถานะภาพของตนเอง คือ
  • ส่วนที่ 1 ลักษณะสําคัญขององค์กร เป็นการอธิบายถึงภาพรวมของส่วนราชการ สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน (ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน) ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(ประชาชน ส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรสถาบันภายนอกที่เกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานของกรม) สิ่งสําคัญที่มีผลต่อการทํางานของส่วนราชการ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่กําลังเผชิญอยู่ รวมทั้งระบบการปรับปรุงผลการดําเนินงานของส่วนราชการ (15 คําถาม)
  • ส่วนที่ 2 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นแนวทางในการบริหารจัดการที่ดีของส่วนราชการที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น เน้นความสอดคล้องเชื่อมโยงและบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพื่อตรวจประเมินการดําเนินการของส่วนราชการในประเด็นต่าง ๆ ตามหมวดของเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ทําให้เห็นโอกาสในการปรับปรุงกระบวนการของส่วนราชการ นําไปสู่การยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของส่วนราชการต่อไป ส่วนที่ 2 นี้ประกอบด้วย 7 หมวด (90 คําถาม) ได้แก่
หมวด 1 การนําองค์กร
หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์
หมวด 3 การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
หมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
หมวด 6 การจัดการกระบวนการ
หมวด 7 ผลลัพธ์การดําเนินการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น
รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/PMQA"
เครื่องมือส่วนตัว