NEC

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation - NEC)


เนื้อหา

ความเป็นมา

 • รัฐบาลมีนโยบายอย่างชัดเจนในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium-sized Enterprises หรือ SMEs) โดยถือเป็นกลยุทธ์สำคัญในการฟื้นฟูและวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว ด้วยการสร้างผู้ประกอบการใหม่ และช่วยเหลือพัฒนาผู้ประกอบ SMEs เดิมที่ยังคงมีศักยภาพให้อยู่รอดเพื่อใช้ SMEs ทั้งรายใหม่และรายเดิมสามารถดำรงอยู่ได้และเจริญก้าวหน้าช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและการจ้างงานในระบบเศรษฐและสังคมของประเทศ อันจะทำให้ประเทศไทยมีรากฐานธุรกิจและฐานภาษีที่กว้างขึ้น สามารถสร้างรายได้เพื่อนำมาพัฒนาประเทศต่อไป
 • กระทรวงอุตสาหกรรมโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้ดำเนินโครงการ ”เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ” (New Entrepreneurs Creation - NEC) เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลข้างต้น โดยนำประสบการณ์จากการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ มาบูรณาการกับกิจกรรมสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการสนับสนุน “ ผู้ประกอบการใหม่ ” ให้สามารถก่อตั้งกิจการได้สำเร็จและดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง เป็นแหล่งจ้างงานและสร้างรายได้แก่ประเทศต่อไป

ความสำคัญ

วัตถุประสงค์  :

เพื่อสนับสนุนบัณฑิตใหม่ ผู้ว่างงาน ผู้ถูกออกจากงาน และพนักงาน ลูกจ้าง ด้วยการเป็นผู้ประกอบการ, เป็นแหล่งจ้างงาน, เพิ่มความเข้มแข็งแก่วิสาหกิจขนาดเล็กให้สามารถอยู่รอด และรักษาสภาพการจ้างงาน, เตรียมความพร้อมให้แก่ “ทายาทธุรกิจ” ในการสืบทอดกิจการ

กลุ่มเป้าหมาย :

 1. ผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษา มีความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจด้านหนึ่งด้านใดมาก่อนแต่ต้องถูกเลิกจ้างเนื่องจากผลของวิกฤตเศรษฐกิจ และกำลังมองหาอาชีพอิสระ
 2. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาขึ้นไป และตั้งใจจะก้าวเข้ามาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
 3. ทายาทของเจ้าของกิจการ ที่กำลังเตรียมตัวเข้ารับสืบทอดกิจการ
 4. ผู้ที่มีพื้นฐานการศึกษา ซึ่งประกอบอาชีพเป็นผู้บริหาร พนักงาน หรือลูกจ้างที่รับเงินเดือน และกำลังคิดและตั้งใจจะเปลี่ยนเข็มชีวิตมาเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ
 5. ผู้เริ่มต้นทำธุรกิจประกอบอาชีพอิสระในระยะ 1-2 ปี ที่ผ่านมา และธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง

แนวทางการดำเนินงาน

โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมอบหมายให้หน่วยร่วมดำเนินการ เช่นสถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ มูลนิธิ และสมาคม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้ดำเนินการ ภายใต้กิจกรรมดังนี้ :

 1. รับสมัครและจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ
 2. กลั่นกรองคุณสมบัติขั้นต้นของผู้สมัคร
 3. คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ โดย การสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน
 4. ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรและจัดการฝึกอบรมบ่มเพาะภายใต้โครงสร้างหลักสูตรดังนี้
  1. หลักสูตรปีงบประมาณ 2546-2549
   1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (ฝึกอบรมบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง บ่มเพาะและปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
   2. หลักสูตรฝึกอบรมระยะกลาง (ฝึกอบรมบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมง บ่มเพาะและ ปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง และศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
   3. หลักสูตรฝึกอบรมระยะยาว (ฝึกอบรมบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 138 ชั่วโมง บ่มเพาะและปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง)
  2. หลักสูตรปีงบประมาณ 2550-2551 ปรับให้มีหลักสูตรระยะกลางหลักสูตรเดียว คือหลักสูตรระยะกลางโดยมีการปรับโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้
   1. หลักสูตรฝึกอบรมระยะกลาง (ฝึกอบรมบริหารจัดการไม่น้อยกว่า 96 ชั่วโมง บ่มเพาะและ ปรึกษาแนะนำไม่น้อยกว่า 90 ชั่วโมง และศึกษาดูงานไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง)
  3. นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรเฉพาะ เช่น หลักสูตร NEC ดารา เป็นต้น
 5. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องจัดทำแผนธุรกิจให้สถาบันสินเชื่อพิจารณาให้ความเห็นถึงความเป็นไปได้ของแผนฯ และการปรับปรุงแก้ไขแผนธุรกิจนั้น
 6. ให้บริการความช่วยเหลือต่อเนื่อง เช่น จัดให้ผู้ประกอบการใหม่ ได้มีโอกาสเปิดตัวธุรกิจ สินค้า หรือบริการ โดยเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ร่วมกิจกรรมผู้ผลิตพบผู้ซื้อในศูนย์กระจายและจำหน่ายสินค้าในภูมิภาค หรือจัดกิจกรรมศึกษาดูงานผู้ผลิตในพื้นที่ การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหาในขั้นเริ่มต้นจัดตั้งธุรกิจ การให้ความช่วยเหลือด้านสินเชื่อ การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน การร่วมทุน เป็นต้น
 7. ติดตามและวัดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม อาทิ จำนวนวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ มูลค่าการลงทุน จำนวนการจ้างงานใหม่หรือจ้างงานเพิ่ม เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องให้ความร่วมมือให้ข้อมูลความคืบหน้าและหรือปัญหาอุปสรรคในการจัดตั้งและดำเนินกิจการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 ปี นับจากเข้าร่วมโครงการ

ตัวอย่างความสำเร็จ

ข้อเสนอแนะ

เกร็ดความรู้

รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/NEC"
เครื่องมือส่วนตัว