MDICP Handbook-SMEs-

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
คู่มือ สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน และ แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(โครงการ MDICP 3 แผน)
สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้าร่วมโครงการ


คำนำ

                  โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(โครงการ MDICP 3 แผน) เป็นโครงการที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม ได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (โครงการ MDICP 5 แผน) เพื่อให้เหมาะสมกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโครงการที่อยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและภูมิภาค โดยการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรใน 3 ด้านหลักดังนี้ ด้านบริหารการผลิต ด้านการบัญชี และด้านการตลาด ทั้งนี้เพื่อต้องการยกระดับศักยภาพกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้เข้มแข็ง แข่งขันได้ สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดและยั่งยืนในภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรง และ ภาวะความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน
                  เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการเป็นปัจจัยสำคัญอันดับแรกต่อผลสัมฤทธิ์ ของการดำเนินโครงการ ซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามีจุดอ่อนด้านการบริหารจัดการ ไม่สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและขาดประสบการณ์ด้านการใช้บริการที่ปรึกษามาก่อน ประกอบกับหลักการแนวคิดโครงการเป็นการพัฒนาแบบทั่วทั้งองค์กร ที่มีกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการที่หลากหลาย และมีระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการประมาณ 7-9 เดือน ดังนั้นจึงต้องการความพร้อมและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในทุกระดับ/ ภาคส่วนขององค์กร ในด้านทัศนคติ ความรู้ความสามารถ ความวิริยะอุตสาหะ การทำงานเป็นทีม เพื่อร่วมกันในการพัฒนา/ปรับปรุงองค์กร/บุคลากร ร่วมกับทีมที่ปรึกษาที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและเป็นพี่เลี้ยง โดยผู้ประกอบการและทีมงาน ต้องเป็นผู้ปฏิบัติงานเองในทุกแผนงาน
                  การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ประกอบการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือเตรียมความพร้อมในการรับบริการปรึกษาแนะนำเฉพาะทางของผู้ประกอบการได้อย่างถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันในทุกพื้นที่ และเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญให้การเข้าร่วมโครงการประสบผลสำเร็จได้ตามความคาดหวังของผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หากมีสิ่งใดบกพร่องผู้จัดทำ ขอน้อมรับคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคู่มือดังกล่าวในโอกาสต่อไป

                            สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

                                   มิถุนายน 2552

                  สารบัญ

ส่วนที่ 1 ภาพรวมโครงการ
- ปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินโครงการ MDICP 3 แผน
- คุณสมบัติพื้นฐานของผู้ประกอบการผู้บริหารสถานประกอบการ
- คุณสมบัติและหน้าที่ของที่ปรึกษาแนะนำเชิงลึกและเจ้าหน้าที่ประสานงานที่ปรึกษา
- คุณสมบัติผู้จัดการโครงการและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ
- คุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบของคณะกรรมการกำกับการทำงานของที่ปรึกษา
- ระบบการบริหารงานโครงการ
- Flow Chart ขั้นตอนการดำเนินงาน
ส่วนที่ 2 สรุปรายละเอียดกิจกรรม ขั้นตอนการทำงานสำคัญของโครงการ
- กิจกรรมสัมภาษณ์คัดเลือกสถานประกอบการ
- กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
- กิจกรรมสัมมนา CEO FORUM
- กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (AMT)
- กิจกรรมการวินิจฉัยสถานประกอบการ
- กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนธุรกิจและ WORKSHOP แผนธุรกิจ
- กิจกรรมการบูรณาการการทำงาน ครั้งที่ 1
- กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงปัญหาองค์กรตามคำปรึกษาแนะนำเชิงลึกรายแผนงาน
- กิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่ปรึกษาและผู้จัดการแผนงาน
- กิจกรรมการบูรณาการการทำงาน ครั้งที่ 2
- กิจกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างโครงการและสิ้นสุดโครงการ
ส่วนที่ 3 แบบฟอร์มสำหรับการปฏิบัติงาน
ภาคผนวก
- โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน(โครงการ MDICP 3 แผน)
รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/MDICP_Handbook-SMEs-"
เครื่องมือส่วนตัว