MDICP Handbook

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
  • เอกสารฉบับนี้พัฒนาขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโครงการและผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (โครงการ MDICP 3 แผน) โดยผู้จัดทำได้นำประสบการณ์การปฏิบัติงานการกำกับติดตามการทำงานที่ปรึกษาที่เข้าให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในสถานประกอบการ ทำให้ได้รับข้อมูลความเห็นของผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ และทีมงานที่ปรึกษาที่เกี่ยวข้อง กับการดำเนินงานโครงการจากการตรวจเพื่อการติดตามงานในสถานประกอบการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มาศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อทราบ ประเด็นปัญหาอุปสรรค และปัจจัยความสำเร็จของการดำเนินงานที่ได้ ผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงานโครงการให้บรรลุเป้าประสงค์ และได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการทางวิชาการระหว่างกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่โครงการกำหนด การกำหนดคุณสมบัติอันพึงประสงค์ของผู้ประกอบการเพื่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีศักยภาพในการให้บริการปรึกษาแนะนำเชิงลึกสถานประกอบการ เป็นการยืนยันว่าปัจจัยผลสัมฤทธิ์ของโครงการข้างต้นนั้นถูกต้องตรงกัน และทราบว่าแนวทางการปฏิบัติงานที่เป็นทิศทางเดียวกัน มีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินโครงการในทุกพื้นที่ จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานขึ้น ซึ่งประกอบด้วยกรอบแนวคิด หลักการและวิธีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการขั้นตอนการทำงาน ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการการเตรียมตัวเพื่อตรวจรับงานของคณะกรรมการกำกับ ดูแล และติดตามงานที่ปรึกษาบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในการจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของโครงการ การจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารเพื่อการตรวจรับงานและการกำกับติดตามการทำงานของคณะกรรมการกำกับติดตามงานของที่ปรึกษา การตรวจรับงานในสถานประกอบการ การจัดทำฐานข้อมูลโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานบริหารงานกลาง พร้อมตัวอย่างการบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มการทำงานเพื่อให้การจัดทำมีความถูกต้องสมบูรณ์เพียงพอที่จะนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
  • ผู้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ ต้องขอขอบคุณคณะที่ปรึกษา ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนในการพัฒนาคู่มือเล่มนี้ให้เป็นเอกสารที่มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
มิถุนายน 2552
  • คู่มือโครงการนี้ได้จัดทำขึ้น 2 เล่ม แบ่งตามผู้ใช้งานคือ
1. คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน และ แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน
2. คู่มือ สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน และ แบบฟอร์มที่ใช้ปฏิบัติงาน


รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/MDICP_Handbook"
เครื่องมือส่วนตัว