KPIs for Business Consultant Wiki Project

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

KPIs for Business Consultant Wiki Project (KBC-Wiki)

ความเป็นมา

  • สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรมมีพันธกิจในการดำเนินการพัฒนาผู้ให้บริการ หรือที่มักเรียกว่าที่ปรึกษาธุรกิจอุตสาหกรรม จากการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ให้บริการฯในหลักสูตรต่างๆ และจากการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ให้บริการฯทำให้ทราบว่าจุดอ่อนที่ สำคัญประการหนึ่งของผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษาฯคือไม่สามารถกำหนดตัวชี้วัด ที่สอดคล้องระหว่าง บริการปรึกษาแนะนำ และ สมรรถนะของวิสาหกิจที่ต้องเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับบริการ กล่าวคือ แม้ว่าที่ปรึกษาฯจะมีความชำนาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง แต่ไม่สามารถสื่อสารให้ผู้บริหารวิสาหกิจเห็นความสำคัญของการปรับปรุง สมรรถนะวิสาหกิจตามประเด็นข้อเสนอของที่ปรึกษาฯได้สำเร็จ หรือขาดการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน น่าสนใจ น่าเชื่อถือในมุมมองของผู้บริหารวิสาหกิจนั่นเอง
  • ในปี 2552 สำนักฯจึงได้จัดทำร่างสารานุกรมตัวชี้วัดสมรรถนะวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายหลักไปยังที่ปรึกษาฯ เพื่อให้สามารถนำสารานุกรมนี้มา อ้างอิง ในการกำหนดตัวชี้วัดที่สัมพันธ์กับเนื้องาน และเป็นที่สนใจ น่าเชื่อถือ วัดได้ ปฏิบัติได้ เป็นที่ยอมรับของผู้บริหารวิสาหกิจและที่ปรึกษาในวงการ คณะผู้จัดทำสารานุกรมนี้จึงจำเป็นต้องเป็นที่ปรึกษาธุรกิจที่นอกจากมีความ รู้ทางวิชาการแล้ว ยังต้องมีประสบการณ์ทำงานเป็นที่ปรึกษาแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) มาอย่างช่ำชอง

สำนักฯได้ว่าจ้างที่ปรึกษาที่มีจิตอาสาในการจัดทำร่างสารนุกรมตัวชี้วัดนี้ขึ้น

* ด้านการผลิต
* ด้านการบำรุงรักษา
* ด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน และวัสดุ
* ด้านการตลาด
* ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
* ด้านการบริหารจัดการทั่วไป
  • ซึ่งการจัดทำสารานุกรมนี้มีการกำหนด Template รายละเอียดเนื้อหาของตัวชี้วัดแต่ละตัว ประกอบด้วย
* ชื่อตัวชี้วัด
* คำอธิบาย
* ประโยชน์
* ข้อเสนอแนะในการใช้งาน
* วิธีการจัดเก็บ
* ตัวอย่างแบบฟอร์มในการจัดเก็บ
* ข้อสังเกต/คำเตือนในการใช้งาน
  • อย่างไรก็ตาม สำนักฯยังเห็นว่าควรนำร่างเนื้อหาตัวชี้วัดเหล่านี้มาขัดเกลา และปรับปรุง โดยเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษาที่มีจิตอาสาจำนวนมากขึ้นมีส่วนร่วม โดยอาศัย Wiki platform

แนวทางดำเนินการใช้ SSM-Wiki เป็น Platform ในการปรับปรุงเนื้อหาตัวชี้วัด โดยใช้ Panelist อาสาสมัครซึ่งเป็นที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ ร่วมกันทำงานผ่าน Wiki (โดยไม่มีค่าตอบแทนเป็นเงิน)

* รับสมัคร Panelists อาสา
* แบ่ง Panelists เป็น 6 ด้าน สำหรับ 6 หมวดตัวชี้วัด (Areas)
* มี Area facilitators สำหรับแต่ละ Area คอยดูแลความก้าวหน้า และประสานงาน project โดยรวม
* ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน
* เมื่อปรับปรุงเนื้อหาแล้ว สำนักฯจะได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่
* SSM-Wiki สามารถเปิดโอกาสให้มีการปรับปรุง และทำรายการตัวชี้วัดเพิ่มเติมได้ต่อไป

ตัวอย่างร่างเนื้อหาตัวชี้วัดที่จัดทำแล้ว

เครื่องมือส่วนตัว