KM IPC2 56

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

แบ่งปัน

ความรู้ไม่ใช่ทองคำ...เปรียบเหมือนนมมากกว่า
ความรู้ไม่ใช่อำนาจ...การแบ่งปันความรู้ต่างหากคืออำนาจ
ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้ ต่อให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่ามีก็ตาม
คุณไม่สามารถแบ่งปันความรู้ที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวคุณมี

การจัดกิจกรรม KM

แผนและผลการดำเนินกิจกรรม KM

การจัดการความรู้ ศภ.2กสอ.:KM IPC2_56
การจัดการความรู้ ศภ.2กสอ.   เริ่มต้นกิจกรรม   แผนปฏิบัติงาน   เรื่องเล่าชาว ศภ.2   ชุมชนนักปฏิบัติ ศภ.2   แลกเปลี่ยนเรียนรู้

องค์ความรู้เรื่อง การใช้เครื่องเครือข่ายทางสังคม เพื่อการทำงานร่วมกัน

การใช้ Google Drive ในการทำงานร่วมกัน


การใช้ Dropbox ในการทำงานร่วมกัน

รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/KM_IPC2_56"
เครื่องมือส่วนตัว