KM IPC2

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ความรู้ไม่ใช่ทองคำ...เปรียบเหมือนนมมากกว่า
ความรู้ไม่ใช่อำนาจ...การแบ่งปันความรู้ต่างหากคืออำนาจ
ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือกันได้ ต่อให้พวกเขาไม่รู้ตัวว่ามีก็ตาม
คุณไม่สามารถแบ่งปันความรู้ที่คุณไม่เคยรู้ว่าตัวคุณมี

การจัดกิจกรรม KM

แผนและผลการดำเนินกิจกรรม KM

การจัดการความรู้ ศภ.2กสอ.:KM IPC2
การจัดการความรู้ ศภ.2กสอ.   เริ่มต้นกิจกรรม   แผนปฏิบัติงาน   เรื่องเล่าชาว ศภ.2   ชุมชนนักปฏิบัติ ศภ.2   แลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. หลักการและเหตุผล

  • การให้บริการข้อมูลสารสนเทศ เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ประกอบการ ความต้องการข้อมูลสารสนเทศ นับวันยิ่งมีความต้องการทั้งทางด้านคุณภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ แต่การให้บริการสารสนเทศในปัจจุบันกลับมีทิศทางในการพัฒนาในทางตรงกันข้าม คือ คุณภาพของสารสนเทศที่ให้บริการไม่เป็นปัจจุบันและการ ค้นหาข้อมูลที่ให้บริการใช้ระยะเวลามาก เว้นเสียแต่ความรู้เรื่องสารสนเทศนั้น เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีความรู้เดิมอยู่แล้ว การบริการข้อมูลสารสนเทศในปัจจุบัน จึงให้บริการได้แต่ข้อมูลดิบที่มีการจัดเก็บไว้ทั้งภายในหน่วยงานของ กสอ.และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ความรู้ในระดับสารสนเทศยังต้องให้ผู้ปฏิบัติเป็นผู้ให้บริการ การให้บริการข้อมูลสารสนเทศจึงขาดความคล่องตัวและความรวดเร็วในการให้บริการ
  • ดังนั้นการพัฒนาบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ ศภ.2 กสอ.จึงได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการความรู้ "รู้เขา-รู้เรา" ด้วยการจัดทำฐานข้อมูลเครือข่าย(ICT) ด้วยโปรแกรม MediaWiki ซึ่งเป็น Open Source มาปรับใช้สำหรับการจัดการข้อมูลสารสนเทศดังกล่าว ภายใต้ชื่อ SSMWiki และได้เข้าร่วมประกวดโครงการ A Plus และนำเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร กสอ. ซึ่ง อสอ.ได้มีดำริให้ขยายผลไปยังหน่วยงานอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ผู้ประกอบการและหน่วยร่วมดำเนินงานของ กสอ.) ในปีงบประมาณ 2551 นี้ ศภ.4, 7, 10 และ 11 ได้จัดอบรมเจ้าหน้าที่ในเรื่องการลงข้อมูลแล้ว สำหรับหน่วยงานอื่นยังติดขัดในเรื่องงบประมาณดำเนินการ นอกจาก นี้ SSMWiki ยังสามารถตอบสนองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ และการจัดการความรู้ในหมวด 4 ของ PMQA ได้ การขยายผลกิจกรรมดังกล่าว นอกเหนือจากมีประโยชน์ต่อการจัดเก็บ แลกเปลี่ยน แบ่งปัน และต่อยอด ข้อมูลและความรู้ภายในองค์กรแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจัดการความรู้ของหน่วยงาน และขยายไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จะได้แลกเปลี่ยนบทบาทที่เป็นทั้งผู้รับบริการ(บริการที่ต้องการ) และเป็นผู้ให้บริการ(ให้ข้อมูลของตนแก่ กสอ. และเพื่อนผู้ประกอบการ)
  • จากข้อมูลและความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษา สถาบันเครือข่ายผู้ให้บริการของ กสอ. และผู้ประกอบการ จะเกิดการถ่ายโอน จัดเก็บ ต่อยอด และเผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นระบบดังกล่าวข้างต้นนั้น จำเป็นต้องมีการปรับ กระบวนทัศน์ในการให้บริการใหม่ เริ่มตั้งแต่วัตถุดิบ คือ ความรู้ในระดับข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้ ทั้งที่ เป็นลายลักษณ์อักษร และที่ฝังอยู่ในตัวผู้ปฏิบัติ กระบวนการและเครื่องมือ คือ การจัดเก็บและเผยแพร่ความรู้ และเครื่องมือที่ใช้ ต้องเอื้ออำนวยความสะดวกในการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก เข้าถึงได้ตลอดเวลา และต้นทุนต่ำและผลผลิต คือการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมโดยตรงโดยการเปิดโอกาสให้ที่ปรึกษา สถาบันเครือข่ายผู้ให้บริการของ กสอ. และผู้ประกอบการ เข้าถึงแหล่งความรู้ที่ต้องการได้โดยง่าย ศภ.2 กสอ. จึงได้จัดทำโครงการ "การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ เพื่อการบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ของหน่วยงานที่พร้อมให้บริการแก๋ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อพัฒนาระบบการจัดการความรู้ และระบบข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมที่หลากหลาย ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก กสอ.
2.2 เพื่อให้ กสอ. มีฐานข้อมูลที่หลากหลาย มีคุณภาพ ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและรวดเร็ว
2.3 เพื่อให้บุคลากรของ กสอ. และหน่วยงานผู้ให้บริการของ กสอ. สามารถใช้ระบบ ICT ในการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 เจ้าหน้าที่ของ กสอ. ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 30 ราย
3.2 ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมชุมชน จำนวน 20 ราย
3.3 เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้ให้บริการ/ที่ปรึกษา จำนวน 10 ราย

4.ขอบเขตและวิธีการดำเนินงาน

4.1 การพัฒนาบุคคลกรและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้
4.2 การพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยการถ่ายทอดความรู้การใช้เครื่องมือ SSMWiki ในการจัดเก็บ เผยแพร่ ต่อยอด และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบสถานีความรู้(Knowlage Portal) ด้วย Open Source MediaWiki

5. ระยะเวลาดำเนินการ

เริ่มตั้งแต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2552 จนถึง เดือน สิงหาคม ปี 2552 รวม 7 เดือน

6. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบ ศภ. 2 กสอ. จำนวน 5 จังหวัดพิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, ตาก และอุตรดิตถ์

7. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50,000 บาท (หน่วย : บาท) (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

8. แผนการจัดการความรู้ของ ศภ.2 กสอ.

9. อ่านรายละเอียดตัวชี้วัดการจัดการความรู้ตามคำรับรองฯ ระดับหน่วยงานในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/KM_IPC2"
เครื่องมือส่วนตัว