KM-ipc10-2551

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ผลการดำเนินการจัดการความรู้ ศภ.10 กสอ.

เนื้อหา

คณะกรรมการบริหารจัดการความรู้

  • ศภ.10 กสอ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ของ ศภ.10 กสอ. ตามคำสั่งที่
รายนามคณะกรรมการบริหารจัดการความรู้
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน้าที่ รูปถ่าย
1 นายสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ ผอ.ศภ.10 ประธานกรรมการ ภาพ:surat.jpg
2 นายสนธยา สกุลลาวัณย์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 8ว กรรมการ ภาพ:sontaya.jpg
3 นางสาวชิดชนก จันทร์มนตรี นักวิชาการอุตสาหกรรม 7ว กรรมการ ภาพ:chidchanok.jpg
4 นายสุริยา ศิริวรรณ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 7 กรรมการ ภาพ:suriya.jpg
5 นางสาวนิลวดี สนธิเมือง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 กรรมการ ภาพ:nilvadee.jpg
6 นางสาวสุรีย์ วงศ์สุวัฒน์ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรม 6 กรรมการ ภาพ:suree1.jpg
7 นางสาวฐนิชา เสนทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 กรรมการและเลขานุการ ภาพ:thanichar.jpg

กิจกรรมการจัดการความรู้ ศภ.10 กสอ.

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ จำนวน 11 ครั้ง ได้แก่
ลำดับ เรื่อง ผู้นำเสนอ วันที่ ผู้จัดทำรายงาน
1 การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ น.ส.วริศรา จำนงค์พันธ์ 2 พฤศจิกายน 2550 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
2 ระบบการควบคุมภายใน น.ส.นิลวดี สนธิเมือง 8 พฤศจิกายน 2550 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
3 ธรรมะกับชีวิต พระอาจารย์ทองสุข กิตฺตยาโณ 26 ธันวาคม 2550 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
4 5 ส.พลังงาน นายณัฐพงศ์ สุวรรณโชติ 1 ตุลาคม 2550 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
5 แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน/งบประมาณประจำปี 2551 น.ส.ชิดชนก จันทร์มนตรี 3 ตุลาคม 2550 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
6 บุคลิกภาพดี มีชัยไปกว่าครึ่ง อ.มาโนช เชี่ยวชาญ 16 มกราคม 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
7 ทำอย่างไร..เมื่อความเครียดมาเยือน อ.บุญพา ณ นคร 20 กุมภาพันธ์ 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
8 แนวทางการจัดโครงการร่วมแรง..ร่วมใจ สร้างบ้านสวย..ด้วยมือเรา นายสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ 20 มีนาคม 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
9 การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ กสอ. น.ส.ชิดชนก จันทร์มนตรี 10 เมษายน 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
10 การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการองค์ความรู้ KM ประจำปี 2551-2554 น.ส.ชิดชนก จันทร์มนตรี 30 เมษายน 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
11 หลักธรรมาภิบาล นายสนธยา สกุลลาวัณย์ 22 กรกฎาคม 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง

กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม

การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม 2 ครั้ง ได้แก่
ลำดับ เรื่อง ผู้นำเสนอ วันที่ ผู้จัดทำรายงาน
1 กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ สร้างบ้านสวยด้วยมือเรา 20 มิถุนายน 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง
2 กิจกรรมร่วมแรง ร่วมใจ สร้างบ้านสวยด้วยมือเรา 7 กรกฎาคม 2551 น.ส.ฐนิชา เสนทอง

การปรับปรุงข้อมูลความรู้ในห้อง BOC

  • การปรับปรุงข้อมูลความรู้ในห้อง BOC ให้เป็นระบบ-หมวดหมู่ ด้วยรูปแบบธรรมชาติ บรรยากศผ่อนคลายด้วยอโรมาเธราพี

ภาพ:boc2.jpg

การจัดการบอร์ดและป้ายความรู้ตามจุดต่าง ๆ ภายในองค์กร

ภาพ:bord2.jpg

การจัดโครงการเส้นเสียง สำเนียงความรู้ สู่..KM (เสียงตามสาย)

การจัดทำแผนกลยุทธ์การจัดการความรู้

ทำอย่างไร..เมื่อความเครียดมาเยือน

ไฟล์:Kk.jpg

บุคลิกดี..มีชัยไปกว่าครึ่ง

ไฟล์:B2.jpg

การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

  1. การจัดทำคู่มือการให้บริการ ศภ.10 กสอ.จำนวน 2,000 เล่ม
  2. คู่มือระบบมาตรฐาน จำนวน 1 เล่ม

ความสำเร็จด้าน KM ศภ.10 กสอ.

รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/KM-ipc10-2551"
เครื่องมือส่วนตัว