CoPs-RIPC-1/52

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ชุมชนชาว RIPC ยินดีต้อนรับ

เนื้อหา

การแบ่งกลุ่ม

 1. งานอาจารย์ประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา email:prachaphud@gmail.com มอบหมายหาข้อมูล
  1. สภาวะเศรษฐกิจโลกที่กระทบกับประเทศไทยโดย กลุ่มผู้เกิดวันจันทร์ และ ศุกร์
  2. สภาวะเศรษฐกิจไทยปัจจุบันและ 2552 จำแนกรายสาขา โดย กลุ่มผู้เกิดวันอังคาร และ พุธ
  3. สภาวะปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก โดยกลุ่มผู้เกิดวันพฤหัส
  4. สภาวะเศรษฐกิจภูมิภาคเหนือ-อิสาน โดย กลุ่มผู้เกิดวันเสาร์
  5. สภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค กลาง-ตะวันออก-ใต้ โดย กลุ่มผู้เกิดวันอาทิตย์
 2. งานอาจารย์เดชาฯ ให้จัดทำ Decision Matrix
  1. กลุ่มที่ 1 จังหวัดภาคใต้
  2. กลุ่มที่ 2 จังหวัดภาคกลาง
  3. กลุ่มที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 3. ข้อมูลอื่น
  1. ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
  2. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงอุตสาหกรรม
  3. รายงานสภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
 4. ข้อมูลเพิ่มเติม

เตือน ปี 2552 ปัญหาหนี้นอกระบบอาจรุนแรงขึ้น

 • ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในวันลอยกระทง ซึ่งสำรวจประชาชนจำนวน 1,194 ราย ระหว่างวันที่ 27-31 ต.ค. 2551 ว่า คาดว่าลอยกระทงปีนี้ จะมีเงินสะพัด 8,800 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 โดยร้อยละ 72.3 มีการวางแผนไปลอยกระทง แต่อีกร้อยละ 27.7 ไม่ไปลอยกระทงเพราะเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ดี
 • ขณะเดียวกัน ประชาชนร้อยละ 56.6 เชื่อว่าบรรยากาศยังสนุกเหมือนเดิมและส่วนใหญ่ยังมีการสังสรรค์อีกร้อยละ 39.2 เห็นว่าจะสนุกมากขึ้น ประชาชนร้อยละ 47.8 เห็นว่าต้องใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น การใช้จ่ายเงินแต่ละคนจึงเพิ่มขึ้นจาก 817 บาท เป็น 1,150 บาท ส่วนใหญ่ยังใช้เงินเดือนในการจับจ่ายใช้สอย ยกเว้นคนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เงินออมมากกว่าเงินเดือน สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจของคนเมืองที่ไม่ดีนัก
 • ทั้งนี้ สิ่งไม่ดีที่ต้องการให้ลอยไปกับกระทง อันดับแรกคือความขัดแย้งทางการเมือง ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจ อาชญากรรม ยาเสพติด นักการเมืองฉ้อโกง ทุจริต คอร์รัปชั่น ปัญหาก่อการร้ายและสิ่งแวดล้อม ส่วนพรที่ต้องการในวันลอยกระทง คือ ขอให้สุขภาพแข็งแรง เศรษฐกิจดีขึ้น ให้มีผู้บริหารประเทศที่เก่งและเป็นคนดี และขอให้คนไทยกลับมารักกันเหมือนเดิม
 • นอกจากนี้ ยังได้สำรวจความคิดด้านเศรษฐกิจ ประเด็นที่ต้องการให้รัฐบาลแก้ไข อันดับแรกคือเศรษฐกิจ การเมือง และอาชญากรรม เมื่อแยกเป็นภาคพบว่าคน กทม.และปริมณฑล อีสาน กังวลเรื่องปัญหาเศรษฐกิจมากกว่าปัญหาการเมือง แต่ภาคกลาง เหนือ และใต้ กังวลปัญหาการเมืองมากกว่าเศรษฐกิจ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 65.2 ระบุว่าซื้อของในปริมาณลดลง แต่หาเงินซื้อเพิ่มขึ้น ซึ่งร้อยละ 70 ให้เหตุผลจากราคาสินค้าแพงขึ้น รายได้ลดลง เศรษฐกิจชะลอตัว
 • "ในผลสำรวจพบสิ่งน่ากังวลในเรื่องหนี้นอกระบบที่อาจเพิ่มขึ้นในปี 2552 เนื่องจากช่วง 3 เดือนที่ผ่านมามีประชาชนถึงร้อยละ 64.2 ประสบภาวะรายได้ไม่พอกับรายจ่าย เพราะราคาสินค้าแพงขึ้น ภาวะอัตราดอกเบี้ยสูง ราคาน้ำมัน ซึ่งในจำนวนร้อยละ 47 ต้องดึงเงินออมมาใช้ อีกร้อยละ 35.8 ต้องกู้ยืม และขอความช่วยเหลือจากญาติหรือขายทรัพย์สินอีกร้อยละ 17 และระบุว่าช่วงเดือนธันวาคมถึงปีใหม่จะใช้จ่ายลดลง จากร้อยละ 43.7 ของกลุ่มตัวอย่าง เป็นร้อยละ 72.1 จากที่เคยระบุว่าใช้จ่ายเท่าเดิมร้อยละ 45.1 ลดเหลือร้อยละ 16.5 ส่วนกลุ่มที่ยังใช้จ่ายเท่าเดิมทั้งปัจจุบันและอนาคตเพียงร้อยละ 11 โดยในแง่ของปริมาณส่วนใหญ่ร้อยละ 53.9 ระบุซื้อลดลง ก็อยากเตือนผู้ผลิตอย่าเตรียมของไว้ขายมากนัก" นายธนวรรธน์ กล่าว
 • นอกจากนี้ ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ยังกล่าวอีกว่า ได้จัดทำการสำรวจหนี้นอกระบบว่าเพิ่มขึ้นอย่างไร รอบพิเศษในเดือนธันวาคมนี้ ซึ่งปกติหนี้นอกระบบจะเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของหนี้ทั้งระบบประมาณ 8 ล้านล้านบาท หากอัตราเพิ่มรวดเร็วถึงร้อยละ 30 ถือว่าน่าวิตก อาจเป็นบ่อเกิดของอาชญากรรมและภัยสังคม โดยประชาชนร้อยละ 68 ยังเห็นว่าประเทศไทยมีบรรยากาศที่มืดมน แต่หาทางออกได้ แต่อีกร้อยละ 22.9 เห็นว่ามืดมนและไม่มีทางออก อีกร้อยละ 8.7 เห็นว่าสับสน จนหาทิศทางไม่ได้ เพียงร้อยละ 0.4 ที่เห็นว่าสดใส โดยคนไทยร้อยละ 87 เสนอทางออกโดยลดความขัดแย้ง สร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกและทัศนคติให้คนไทยรู้จักสามัคคี และรัฐบาลต้องเจรจากับพันธมิตร แต่อีกร้อยละ 13 ไม่เห็นว่ามีทางออก เพราะทุกฝ่ายไม่ร่วมมือกัน และไม่มีผู้บริหารประเทศที่ดี

ข้อมูลของศูนย์ภาค 2

 1. ข้อมูลยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1
 2. ข้อเสนอผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

โครงร่างการเขียนแผนยุทธศาสตร์

 • โครงร่างการเขียนแผนยุทธศาสตร์ ของ อาจารย์ประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา
 • บทสรุปผู้บริหาร
 • สารบัญ

1. บทนำ

 • วัตถุประสงค์
 • วิธีการศึกษา
 • โครงสร้างรายงาน

2. ข้อมูลทั่วไป(ของพื้นที่)

 • ภาพรวมๆ ของพื้นที่ ที่ตั้ง อาณาเขต จุดเด่นของพื้นที่ ภาคเศรษฐกิจหลัก

3. โครงสร้างพื้นฐานของพื้นที่(จุดเด่น จุดด้อย ประเด็นสำคัญ)

 • โครงสร้างพื้นฐานเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการลงทุน และความได้เปรียบเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ …..ปริมาณ – คุณภาพ ….กระทบต่อการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรม
  • โครงสร้างทางกายภาพ(Physical Infrastructure) .คมนาคม ทางถนน รถไฟ ทางน้ำ ทางอากาศ
  • โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ(Economic Infrastructure) สาธาณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์
  • โครงสร้างพื้นฐานทางสังคม(Social Infrastructure) …การศึกษา สาธารณสุข แหล่งเงินทุน
  • โครงสร้างพื้นฐานการบริการของรัฐ(Administrative Infrastructure) หน่วยงานและบริการภาครัฐ

4. โครงสร้างทางเศรษฐกิจ

 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ภูมิภาค(GDP – GRP) ….เปรียบเทียบเชิงตัวเลขสถิติ + บทวิจารณ์(ทำเอง+/จากแหล่งอื่นๆ) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะบางอย่างของภูมิภาค
 • โครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาค พื้นที่(GRP – GPP, GPP, GPP) ….เปรียบเทียบเชิงตัวเลขสถิติ + บทวิจารณ์(ทำเอง+/จากแหล่งอื่นๆ) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะบางอย่างของพื้นที่ …ยกบางจังหวัด บางพื้นที่เด่นๆ มาวิจารณ์
 • สภาวะความเป็นไปทางเศรษฐกิจของประเทศ 2-3 ปี ที่ผ่านมา(เพราะอะไร)…และที่สำคัญอนาคตเป็นไปอย่างไร เพราะอะไร ..จะกระทบต่อภูมิภาค ต่อพื้นที่ อย่างไร เพราะอะไร (..จาก เอกสาร ข่าวสาร ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง บุคคล สถาบัน) ภาคเศรษฐกิจไหน จะเป็นอย่างไร .ภาคอุตสาหกรรมการผลิต จะเป็นอย่างไร

5. โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิต

 • โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตโดยรวมของประเทศ ภูมิภาค ….เปรียบเทียบเชิงตัวเลขสถิติ + บทวิจารณ์(ทำเอง+/จากแหล่งอื่นๆ) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะบางอย่างของภูมิภาค
 • โครงสร้างภาคอุตสาหกรรมการผลิตของภูมิภาค พื้นที่ ….เปรียบเทียบเชิงตัวเลขสถิติ + บทวิจารณ์(ทำเอง+/จากแหล่งอื่นๆ) เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะบางอย่างของพื้นที่ …ยกบางจังหวัด บางพื้นที่เด่นๆ มาวิจารณ์
 • สภาวะความเป็นไปภาคอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ 2-3 ปี ที่ผ่านมา(เพราะอะไร) และที่สำคัญอนาคตเป็นไปอย่างไร เพราะอะไร ..จะกระทบต่อภูมิภาค ต่อพื้นที่ อย่างไร เพราะอะไร (..จาก เอกสาร ข่าวสาร ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง .บุคคล สถาบัน)
 • จุดสนใจน่าจะอยู่ที่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิตจะเป็นอย่างไร ในอนาคต เพราะอะไร(….เพราะอะไร อาจจะเป็นประเด็นสำคัญ ในการนำเสนอแนวทาง วิธีการ กิจกรรม โครงการ เพื่อแก้ไข ปัญหา การปรับปรุงพัฒนา ในอนาคตด้วย!!)..สาขาอุตสาหกรรมไหน!!

6. สาขาอุตสาหกรรมที่ควรสนใจและแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา

 • สาขาอุตสาหกรรมไหนบ้างที่น่าสนใจ เพราะอะไร ……เชิงตัวเลขสถิติ + บทวิจารณ์(ทำเอง+/จากแหล่งอื่นๆ …..จาก เอกสาร ข่าวสาร ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้อง ….บุคคล สถาบัน)
 • นโยบาย กลยุทธ์ ของกระทรวงอุตสาหกรรม ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • แนวคิด แนวทาง วิธีการ ในการแก้ไขปัญหา การปรับปรุงพัฒนา ต่อ สาขาอุตสาหกรรมที่เสนอ เพราะอะไรจึงเสนอ แนวคิด แนวทาง วิธีการ แบบนั้นๆ

บรรณานุกรม(Reference)

ภาคผนวก

 • ตารางข้อมูล
 • กราฟ
 • ภาพ
 • เอกสารอ้างอิง

สมาชิกชุมชน

สมาชิกชุมชน RIPC
ชื่อ สกุล หน่วยงาน e-mail โทร รูป
นางชุติยา ศุกรโยธิน สำนักบริหารกลาง slsook@hotmail.com

chutiya@dip.go.th

08-5920-4672 [[ภาพ:]]
นายนฤบดินทร์ วุฒิวรรณ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ @hotmail.com 08- [[ภาพ:]]
นายกิตติโชค ศุภกำเนิด สำนักพัมนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม kittichote_@hotmail.com 08-9614-0565 [[ภาพ:]]
นายชำนาญ ด่านสวัสดิ์ สำนักพัมนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม chumnun@hotmail.com 08-9510-0009 [[ภาพ:]]
นางสาวชิดชนก อภิชัยบุคคล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 chidchanoka@dip.go.th

achidchanok@gmail.com

08-1662-1555 [[ภาพ:]]
นายวรพงษ์ โชคประดิษฐ์สุข สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน ray_kamkong@hotmail.com 08-7690-9191 [[ภาพ:]]
นางสุวรรณา จิตจงยิ่งเจริญ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน suwannaj@dip.go.th 08-9771-4649 [[ภาพ:]]
นางยินดี จันทร์เปล่ง สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน @hotmail.com 08 [[ภาพ:]]
นายวุฒิชัย โหวธีระกุล ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 howutichai@gmail.com 08-9116-3355
วุฒิชัย
นางอรุณา ทองถาวร ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย aruna_jun@hotmail.com 08-9501-5530 [[ภาพ:]]
นายธวัชชัย มูลรังษี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย moonrungsi@gmail.com 0-2367-8241-3 [[ภาพ:]]
นางสาวจีรนันท์ อินศรี ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก jeranan@hotmail.com 08-1953-1403
นางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 natchanan@dip.go.th 08-6703-6263 [[ภาพ:]]
นางสาวนันท์นภัส รชตรุ่งเรือง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 meo392@hotmail.com 08-9711-2839 [[ภาพ:]]
นางสาวนันทนัช เวียนทอง ศูนย์ส่งเริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 @hotmail.com 08-1289-1792 [[ภาพ:]]
รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/CoPs-RIPC-1/52"
เครื่องมือส่วนตัว