BDS

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม


เนื้อหา

ความเป็นมา

โครงการบริการธุรกิจอุตสาหกรรม

ธุรกิจอุตสาหกรรมในปัจจุบันโดยเฉพาะ SMEs ไม่สามารถดำเนินงานในทุกขั้นตอนด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีข้อจำกัดต่างๆ ทั้งในด้านขนาดของกิจการ เงินทุน เครื่องมือและอุปกรณ์ บุคลากรที่มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเฉพาะ หรือในด้านอื่นๆ ที่จะผลักดันให้การดำเนินธุรกิจทั้งกระบวนการประสบความสำเร็จ จึงทำให้เกิดธุรกิจการให้บริการเฉพาะทางต่างๆ ขึ้น เช่น การให้บริการทางบัญชี กฎหมาย การขนส่ง การซ่อมบำรุง เครื่องจักร การสื่อสาร การฝึกอบรม การให้คำปรึกษาแนะนำ หรือการวินิจฉัยสถานประกอบการ เป็นต้น ซึ่งธุรกิจต่างๆ เหล่านี้ เป็นบริการที่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมใช้เพื่อช่วยส่งเสริมและเกื้อหนุนให้กิจกรรมต่างๆ ดำเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีชื่อเรียกบริการเหล่านี้ว่า บริการธุรกิจอุตสาหกรรม หรือ BDS (Business Development Services) และเรียกผู้ให้บริการต่างๆ ว่า บริกรธุรกิจอุตสาหกรรม (Service Provider) ซึ่งจากข้อมูลการศึกษาวิจัย พบว่าจำนวนและขนาดของ BDS มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมและการเจริญเติบโตของประเทศ ประเทศใดมี BDS ที่เข้มแข็ง ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมักจะมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงตามไปด้วย หรืออาจกล่าวได้ว่าบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ประสบความสำเร็จและมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง

ความสำคัญ

เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีความรู้ความสามารถในการให้บริการช่วยเหลือแก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมบริการ รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการได้อย่างทั่วถึง หลากหลาย มีประสิทธิภาพและมีจรรยาบรรณในการดำเนินงาน

หลักเกณฑ์การให้บริการ

ตัวอย่างความสำเร็จ


ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

รับข้อมูลจาก "http://ssmwiki.org/index.php/BDS"
เครื่องมือส่วนตัว