โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
บริการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


เนื้อหา

ความเป็นมา

 • แนวคิด
โดยการนำเอาหลักการเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ ของในหลวงมาสู่การปฏิบัติ โดยยึดหลักการ ดังนี้
 • หลักการและเหตุผล
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชน ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศ ให้ดำเนินไปใน ทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก ไม่สุดโต่ง ไม่ประมาท และทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คำนึงถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมในการคิด พูด และทำในทุกเรื่อง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการขจัดความยากจน และลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ ของคนในชุมชน และเป็นพื้นฐานของการสร้างพลังอำนาจของชุมชน และการพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง เพื่อเป็นฐานรากของการพัฒนาประเทศต่อไป
โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป็นโครงการหนึ่ง ที่เน้นให้บุคคล และครอบครัวตลอดจนผู้ร่วมงาน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ พึ่งพาตนเองอย่างเต็มความสามารถ ไม่ทำอะไรเกินตัว โดยการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในการประกอบการธุรกิจ ซึ่งในการผลิตสินค้าพื้นเมือง หรือผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ในภาคอีสาน ส่วนใหญ่เป็นผ้าพื้นเมือง และผลิตภัณฑ์จากผ้า ที่สร้างรายได้แก่ชุมชนและท้องถิ่น มายาวนาน แต่ปัจจุบัน มีการแข่งขันทางการตลาดรุนแรงมากขึ้น อีกทั้งผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย มักจะเป็นผลิตภัณฑ์เดิมๆ ขาดการพัฒนาทั้งรูปแบบและลวดลายใหม่ๆ พร้อมทั้งขาดความรู้ ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การบริหารจัดการตลาดและลูกค้า และการบริหารการผลิต เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ หรือการประกอบการธุรกิจ ในระดับวิสาหกิจชุมชน ให้สามารถแข่งขันในตลาดยุคปัจจุบันนี้ได้
 • วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ความรู้ด้านแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำธุรกิจในชุมชน ได้อย่างไม่ประมาท
 2. เพื่อสร้างความรู้ด้านการจัดการกลุ่ม การผลิต การตลาด ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
 3. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มให้มีรูปแบบที่หลากหลายและมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด และเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
 4. เพื่อพัฒนาการรวมกลุ่มเชื่อมโยงผู้ผลิตและผู้ขายให้สามารถพึ่งพาซึ่งกันและกันได้
 5. เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและตำนานศิลปะท้องถิ่น นำมาเป็นจุดขาย
 • กลุ่มเป้าหมาย
 1. จังหวัดอุดรธานี 2 หมู่บ้าน

หลักเกณฑ์และวิธีการให้บริการ

วิธีการ และแนวทางการดำเนินงาน /การให้บริการ

แนวทางในการดำเนินงาน โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ได้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาที่กลุ่มผลิตกำลังประสบอยู่ ดังนี้
 1. จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มราษฎรในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียง และสร้างพื้นฐานทางปัญญาเป็นหลัก
 2. จัดฝึกอบรมการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับกลุ่มโดยนำ มาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) ด้านการตลาดและลูกค้ามาปรับใช้บางส่วน
 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์ โดยการจัดฝึกอบรม ด้านพัฒนาทักษะการผลิต การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ ให้ตรงกับความต้องการของตลาด
 4. พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประโยชน์ในการเพิ่มผลผลิต
 5. จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์ ได้ทั่วถึง
 6. กิจกรรมการตลาด โดยการจัดศึกษาดูงาน กลุ่มหมู่บ้านอุตสาหกรรม หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีศักยภาพและเข้มแข็ง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า


ผลการให้บริการ

ความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ

เครื่องมือส่วนตัว