โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs:Improve SMEs IPC2
ความเป็นมา   พิษณุโลก   สุโขทัย   อุตรดิตถ์   ตาก   เพชรบูรณ์

ขั้นตอนที่ 1 การสัมนา

การสัมมนา เรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น”
ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
1. หลักการและเหตุผล
 • จากปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ส่งผลทำให้ยอดขายและยอดส่งออกลดลง กระทบต่อการประกอบการในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงอาจมีการเลิกจ้าง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและช่วยเหลือสนับสนุนผู้ประกอบการภายใต้วิกฤตเศรษฐกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เห็นว่าทางออกของ SMEs ที่จะอยู่รอดได้คือการลดต้นทุนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มความสามารถด้านโลจิสติกส์ การลดความผิดพลาดในการบริหารธุรกิจ เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกล่าว กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมจึงได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น”
2. วัตถุประสงค์
 • เพื่อช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจให้เรียนรู้แนวทางและประสบการณ์การลดต้นทุนการผลิต การลดการสูญเสีย การลดการใช้พลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพสินค้า การบริการ การค้า และคงสภาพการจ้างงานไว้ได้
3. กลุ่มเป้าหมาย
 • ผู้ประกอบการ/ผู้บริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ ตาก และ เพชรบูรณ์ รวมทั้งสิ้น จำนวน 500 คน
4. วิธีการดำเนินงาน
1. กิจกรรมอภิปรายให้ความรู้และประสบการณ์ด้านการลดการสูญเสีย ลดต้นทุนด้านต่าง ๆ โดยทีมวิทยากร และผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบแนวคิด วิธีการโดยเรียนรู้จากต้นแบบที่ดี (Best Practice) สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับกิจการของตนในภาวะวิกฤตปัจจุบัน
2 . กิจกรรมอบรม Workshop ผู้ประกอบการสามารถเลือกเข้าร่วมหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งตามความต้องการและความสนใจ ระหว่างเวลา 13.00 -16.00 น.
ห้องที่ 1. หัวข้อ “ลดต้นทุนด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต”
ห้องที่ 2. หัวข้อ “เพิ่มรายได้ด้วยการบริหารการขาย”
ห้องที่ 3. หัวข้อ “ลดต้นทุนด้วยการจัดการพลังงานไฟฟ้าและความร้อน”
ห้องที่ 4. หัวข้อ “ โครงสร้างต้นทุนและแนวทางการลดต้นทุน”
วิทยากร คณะบุคคลไทยแลนด์แฟคตอรี่ดอตเน็ต ดูรายละเอียด [www.thailandfactory.net]
3. กิจกรรมคลินิกปรึกษาแนะนำเชิงลึก เปิดบริการระหว่างเวลา 10.00 -16.00 น. มีที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญแต่ละด้าน เช่นการผลิต ประหยัดพลังงาน การบัญชีการเงิน การตลาด และทรัพยากรบุคคล บริการปรึกษาแนะนำ
5. วัน เวลา และสถานที่ดำเนินการ
 1. จังหวัดอุตรดิตถ์ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมฟลายเดย์
 2. จังหวัดพิษณุโลก วันพุธที่ 29 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไพลิน
 3. จังหวัดตาก วันพฤหัสที่ 30 เมษายน 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมแซนทรารา แม่สอด ฮิลล์
 4. จังหวัดสุโขทัย วันพุธที่ 6 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมไพลิน
 5. จังหวัดเพชรบูรณ์ วันพฤหัสที่ 7 พฤษภาคม 2552 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมโฆษิต
6. งบประมาณดำเนินการ
งบประมาณดำเนินการ จากโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

7. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ
 • หน่วยงานสนับสนุน
 1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ โทรสาร
 2. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ โทรสาร
 3. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ โทรสาร
 4. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ โทรสาร
 5. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม โทรศัพท์ โทรสาร
8. การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
- โปรดส่งแบบตอบรับกลับไปที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 โทรสาร 0 5528 3021
- download ใบสมัคร
- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณสุนีย์ แก้วสมสี โทรศัพท์ 0 5528 2957-9
9. เอกสารประกอบการสัมมนา
- เอกสารบรรยายผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
- E-Book สุดยอดคัมภีร์การบริหารต้นทุน ภาพ:New.gif
- การประยุกต์ใช้ IT อย่างบูรณาการ โดย น.พ.สุธี ทุวิรัตน์
- Download เอกสารประกอบการสัมมนา How to Achieve Cost Reduction
- How to Achieve Cost Reduction by IT
- หลากหลายช่องทางการลดต้นทุน...ไม่ยากอย่างที่คิด
- หั่นต้นทุนยุควิกฤติด้วยหลักคิดทางไอที
- Kaizen ในแบบฉบับ Thai Fukoku
- Six Sigma กับการลดต้นทุน

10. กำหนดการจัดสัมนาทั้วประเทศ

ขั้นตอนที่ 2 การวินิจฉัยสถานประกอบการ

รายละเอียดกำหนดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
วันที่ เวลารถออกจากศูนย์ฯ รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง พขร. / ทะเบียนรถ ไป-กลับ / ค้าง
27 เมษายน 2552 13.30 น./อุตรดิตถ์ ;วันชัย, สุนีย์ , วิรัตน์ - กค.1256 พล พักค้าง 1 กลับ 13.30 น.
28 เมษายน 2552 06.30 น. /อุตรดิตถ์ วุฒิชัย สิทธิรงณ์ สาวิตรี สุรางค์รัตน์ วัชรุน เมธัส จีระศักดิ์ - นข 3009 พล กลับ 17.30 น.
29-30 เมษายน 2552 13.30 น./ตาก ;วันชัย, สุนีย์ , วิรัตน์ - กค.1256 พล พักค้าง 1 กลับ 17.30 น.
29-30 เมษายน 2552 07.30 น. / พิษณุโลก -ตาก วุฒิชัย สิทธิรงณ์ สาวิตรี สุรางค์รัตน์ วัชรุน เมธัส จีระศักดิ์ - นข 3009 พล กลับ 17.30- 21.30 น.
6 พฤษภาคม 2552 06.30 น. วุฒิชัย สิทธิรงณ์ สาวิตรี สุรางค์รัตน์ วัชรุน เมธัส ทวีศักดิ์ พงศ์พิพัฒน์

สุนีย์ ชลนารถ

จีระศักดิ์ - นข 3009 พล

วิรัตน์ - กค.1256 พล

กลับ 17.30 น.

ผลการดำเนินการ

- รายงานผลการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ต้นทุนที่ลดได้ คือกำไรที่เพิ่มขึ้น
เครื่องมือส่วนตัว