สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 00:19 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
ชื่อสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
ชื่ออังกฤษ
ก่อตั้งวดป
ผู้อำนวยการนายกรีวิทย์ เจริญผล
ฝ่ายบริหารทั่วไปxx
ไฟล์:.xjpg
ส่วนองค์กรอุตสาหกรรมชุมชนxx
ส่วนเชื่อมโยงอุตสาหกรรมชุมชนxx
ส่วนคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนxx
ส่วนภูมิปัญญาและนวัฒกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนxx
ส่วนส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนxx
ข้าราชการx คน
ลูกจ้างประจำx คน
พนักงานราชการx คน
ลูกจ้างชั่วคราวx คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(สพช.กสอ.)ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์02-3678338
โทรสาร02-3822169
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc1.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N16.831972,E100.203466

เนื้อหา

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(สพช.กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(สพช.กสอ.)

ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(สพช.กสอ.)

พื้นที่รับผิดชอบ

บริการของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(สพช.กสอ.)

  • บริการของสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน(สพช.กสอ.)แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
  1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
  2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
    1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
    2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
  3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
    2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
  4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
    1. ปีงบประมาณ 2549
      1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
      2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
      3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
    2. ปีงบประมาณ 2550
      1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
    3. ปีงบประมาณ 2551
      1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
      2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
      3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 26 | วันนี้วันที่ 26 มิถุนายน | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว