สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 10:30 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม
ชื่อสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม
ชื่ออังกฤษBureau of Service Provider Development
ก่อตั้งวดป
ผู้อำนวยการนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวกัลยา วิริยะประสงค์
ส่วนศึกษาและพัฒนาบริการอุตสาหกรรมนางสาวนิรามัย ศิริศรีสุดากุล
ส่วนพัฒนาขีดความสามารถบริการอุตสาหกรรมนายอดิทัต วสีนนท์
ส่วนพัฒนามาตรฐานและเครือข่ายบริการอุตสาหกรรมนางศิวาพร วงศ์วิวัฒน์ไชย
ข้าราชการ17 คน
ลูกจ้างประจำ4 คน
พนักงานราชการ2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว4 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม(สพบ.กสอ.)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ถนนพระราม 6 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์02-2024539
โทรสาร02-3543275
Call Center1358
เว็บไซต์http://bds.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N16.831972,E100.203466

เนื้อหา

สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.กสอ.)

เป็นหน่วยงานในส่วนกลางของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

Right

 • เป็นผู้นำในการส่งเสริมพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ให้มีคุณภาพ และมาตรฐานตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

พันธกิจของสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.กสอ.)

1. พัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและเพียงพอ
2. พัฒนามาตรฐานบริกรและบริการธุรกิจอุตสาหกรรม
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม
4. สร้างและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการธุรกิจอุตสาหกรรม

ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.กสอ.)

1. การศึกษาสภาวการณ์และการพัฒนารูปแบบในการส่งเสริมบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Model Development) เพื่อให้ทราบถึงความแตกต่างระหว่างอุปสงค์กับอุปทานในตลาดบริการเป้าหมาย และสามารถกำหนดทิศทางในการส่งเสริมและพัฒนาบริการธุรกิจเพื่อให้มีรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสภาวะของบริการแต่ละประเภท ทั้งในด้านรูปแบบการอบรมพัฒนาบริกรและที่ปรึกษา และในด้านรูปแบบการพัฒนาบริการธุรกิจอุตสาหกรรมด้วย

2. การเพิ่มศักยภาพของบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDS Capacity Building) ทำการสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจให้มีศักยภาพและเพียงพอ เพื่อสามารถให้บริการต่อภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. การพัฒนาเครือข่ายของหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (BDS Network Development) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกิดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ และสามารถส่งต่อลูกค้าให้แก่กันได้ เป็นการผนึกกำลังโดยการผสานความแตกต่างเพื่อเพิ่มศักยภาพ ส่งผลให้สามารถตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้ดียิ่งขึ้น

4. การส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Quality and Standard of BDS) เพื่อให้เกิดกลไกที่ช่วยพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของบริการธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะทำให้ SMEs มีความมั่นใจในการเลือกใช้บริการ และส่งผลให้บริการต่างๆ สามารถอยู่รอดและยั่งยืนได้ในอนาคต

5. การจัดการองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับบริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Knowledge Management) โดยเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงความหมายและกระบวนการในการพัฒนา BDS อย่างแท้จริง จนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ SMEs มีความตื่นตัวและเห็นความสำคัญของการใช้บริการอุตสาหกรรม ด้วย

6. การส่งเสริมหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมสู่ตลาดประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการ BDS ของไทยช่วยดำเนินการพัฒนาธุรกิจ SMEs ของประเทศเพื่อนบ้าน เป็นการวางรากฐานให้เอื้อต่อธุรกิจการลงทุนและการค้าในประเทศเพื่อนบ้านตามนโยบายรัฐบาล เริ่มดำเนินการด้วยการเชื่อมโยงผ่านหน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรม การแลกเปลี่ยนข้อมูลองค์ความรู้ รวมทั้งการจับคู่ธุรกิจระหว่างภาคเอกชนในภายภาคหน้า

พื้นที่รับผิดชอบ

ทั่วประเทศ

บริการของสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.กสอ.)

บริการของสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.กสอ.) แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้

การศึกษาสภาวะบริการธุรกิจอุตสาหกรรม

 • การศึกษาสภาวะโดยรวมของบริการธุรกิจอุตสาหกรรมในประเทศไทย (พ.ศ. 2550)
 • การศึกษาสภาวะของบริการธุรกิจอุตสาหกรรมในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

การพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม

1. บริกรด้านข้อมูลสารสนเทศ

2. บริกรด้านการดำเนินธุรกิจ

 • ที่ปรึกษาทางธุรกิจตามมาตรฐาน APEC-IBIZ (ผู้สอน และผู้ประเมิน; Trainer & Assessor)
  เป็นการพัฒนาที่ปรึกษาธุรกิจเพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs มีความมั่นใจในคุณภาพการให้บริการของที่ปรึกษาธุรกิจขนาดเล็กโดยการรับรองของประเทศสมาชิก APEC
 • ผู้ให้คำแนะนำทางด้านการจัดทำแผนธุรกิจ
  เป็นการพัฒนาบริกรผู้ให้คำแนะนำในการจัดทำแผนธุรกิจเพื่อช่วยเหลือ SMEs
 • ผู้ให้คำแนะนำทางธุรกิจ (Counselor)
  เป็นการพัฒนาบริกรผู้ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำธุรกิจและการวินิจฉัยเบื้องต้น
 • ผู้ให้คำแนะนำทางด้านการส่งออก
  เป็นการพัฒนาบริกรที่ปรึกษาสำหรับผู้ประกอบการที่จะส่งออก ให้ทราบถึงความรู้พื้นฐานด้านการส่งออก มาตรการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ

3. บริกรด้านเทคโนโลยีและเทคนิควิศวกรรม
เป็นการพัฒนาที่ปรึกษาในกระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพ รวมทั้งที่ปรึกษาเฉพาะทางด้านเทคนิคหรือเทคโนโลยีชั้นสูง

4. บริกรด้านการวินิจฉัยสถานประกอบการ

 • นักวินิจฉัยสถานประกอบการ Shindan

5. บริกรด้านการออกแบบ

 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

การพัฒนาเครือข่ายบริกรธุรกิจอุตสาหกรรม

ดำเนินสร้างและพัฒนาเครือข่ายบริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการธุรกิจอุตสาหกรรมเกิดการพัฒนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ยกระดับมาตรฐานบริการ เชื่อมโยงอุปสงค์และอุปทานบริการธุรกิจอุตสาหกรรมได้อย่างสมบูรณ์ อันจะยังผลให้เกิดความยั่งยืนของตลาดบริการธุรกิจอุตสาหกรรม สามารถตอบสนองความต้องการของ SMEs ได้ดียิ่งขึ้น และสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนคือ
ในปีงบประมาณ 2551 ดำเนินการพัฒนาเครือข่ายบริกรธุรกิจ จำนวน 3 เครือข่ายคือ

 1. เครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจมืออาชีพ (APEC IBIZ)
 2. เครือข่ายที่ปรึกษาธุรกิจภูมิภาค (Region Business Counselor) และ
 3. เครือข่ายบริการวิศวการ (Network Of Engineering Service : NES)

การพัฒนามาตรฐานบริการธุรกิจอุตสาหกรรม

ผลการดำเนินงาน

ปี 2550

งบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2550 สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้บริหารงบประมาณเป็นจำนวนทั้งสิ้น 56.5 ล้านบาท แบ่งเป็น
งบประมาณของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำนวน 21.5 ล้านบาท
งบประมาณสนับสนุน จาก สสว. จำนวน 35 ล้านบาท
จำนวนสัญญาจ้าง 43 สัญญา
จำนวนหน่วยร่วมดำเนินงาน (สถาบันการศึกษา / สมาคมฯ / สถาบันอิสระฯ และอื่นๆ) 28 ราย
ผลผลิต
1. การศึกษาและการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการธุรกิจอุตสาหกรรม 4 เรื่อง
2. การพัฒนาบริกรธุรกิจอุตสาหกรรมต่างๆ รวมจำนวน 1,640 ราย

ปี 2551

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

บทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว