สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 10:32 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ
สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ
ชื่อสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ
ชื่ออังกฤษ
ก่อตั้งวดป
ผู้อำนวยการนางบุญเจือ วงษ์เกษม
ผู้เชี่ยวชาญนาง
ไฟล์:.jpg
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางไปรมา สุดสวาสดิ์
ส่วนเสริมสร้างผู้ประกอบการนายประชาภัฒน์ กลิ่นเกลา
ไฟล์:ประชาภัฒน์.jpg
ส่วนเสริมสร้างขีดความสามารถผู้ประกอบการนางจงรัก พันธุ์สุวรรณ
ส่วนสร้างสังคมผู้ประกอบการนางสาวศราวณีย์ ศรีเนาวรัตน์
ข้าราชการx คน
ลูกจ้างประจำx คน
พนักงานราชการx คน
ลูกจ้างชั่วคราวx คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ(สพก.กสอ)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์02-2024499++02-2024521
โทรสาร02-3543206++02-3543291
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc1.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N13.764297,E100.527853

เนื้อหา

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของ สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.กสอ.)

ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.กสอ.)

พื้นที่รับผิดชอบ

บริการของสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.กสอ.)

 • บริการของสำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.กสอ.) แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว