สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 10:26 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่อสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
ชื่ออังกฤษ
ก่อตั้งวดป
ผู้อำนวยการนายมาณพ ชิวธนาสุนทร
ผู้เชี่ยวชาญนางเพียงตา มหาชัย
ฝ่ายบริหารทั่วไปxx
ไฟล์:.xjpg
ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตxx
ส่วนส่งเสริมการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมxx
ส่วนพัฒนาประสิทธิภาพบริหารจัดการxx
ข้าราชการx คน
ลูกจ้างประจำx คน
พนักงานราชการx คน
ลูกจ้างชั่วคราวx คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม(สพจ.กสอ.)กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระราม 6 แขวงราชเทวี เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์02-2024538
โทรสาร02-3543059
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc1.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N13.764297,E100.527853

เนื้อหา

สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ (สพก.กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม(สพจ.กสอ.)

ยุทธศาสตร์สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม(สพจ.กสอ.)

พื้นที่รับผิดชอบ

บริการของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม(สพจ.กสอ.)

 • บริการของสำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม(สพจ.กสอ.) แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

 • [PERFORMANCE นั้นสำคัญไฉน? KM ]

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว