สำนักบริหารกลาง

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 10:22 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สำนักบริหารกลาง
สำนักบริหารกลาง
ชื่อสำนักบริหารกลาง
ชื่ออังกฤษ
ก่อตั้งวดป
ผู้อำนวยการ[[]]
70px
กลุ่มบริหารทั่วไป นางพนอรัตน์ รุจิวงพงศ์
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคลนางสาวภาวนา สะอ้าง
กลุ่มบริหารงานคลังและงบประมาณนางนาวจุรีย์ ชัยคณานุกูล
กลุ่มพัสดุและอาคารสถานที่นายเจตนิพิฐ รอดภัย
กลุ่มประชาสัมพันธ์นางอร ทีฆะพันธุ์
ส่วนบริหารเงินทุนนายรักพงษ์ บุญฤทธิ์มนตรี
ข้าราชการx คน
ลูกจ้างประจำx คน
พนักงานราชการx คน
ลูกจ้างชั่วคราวx คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งสำนักบริหารกลาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์02-2024414-18
โทรสาร002-3543299
Call Center1358
เว็บไซต์[http:/]
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N13.764297,E100.527853

เนื้อหา

สำนักบริหารกลาง(สบก.กสอ.)

เป็นหน่วยงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของสำนักบริหารกลาง(สบก.กสอ.)

ยุทธศาสตร์สำนักบริหารกลาง(สบก.กสอ.)

พื้นที่รับผิดชอบ

บริการของสำนักบริหารกลาง(สบก.กสอ.)

 • บริการของสำนักบริหารกลาง(สบก.กสอ.)แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว