ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:19 น. ]

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Regain 9
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2536
ผู้อำนวยการนายกิตติพัฒน์ ปณิฐาภรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไปx
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นายวันชัย ปานเปี่ยมเกียรติ
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนางวันเพ็ญ รัตนกังวาล
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนายไพบูลย์ แจ้งเสนาะ
ข้าราชการ21 คน
ลูกจ้างประจำ9 คน
พนักงานราชการ3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว15 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 จังหวัดชลบุรี 67 หมู่1 ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์038-261203+038-273702+038-784654-5
โทรสาร038273701
เบอร์กลาง4432
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc9.dip.go.th
แผนที่แผนที่@13.3320608,100.9682821

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9(ศภ.9 กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 เพื่อสนองตอบนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น แกนกลาง ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของ ศภ.9 กสอ.

 1. สร้างเครือข่ายการบริการอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่มีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอรับบริการ
 2. พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการรับบริการ และนโยบายของผู้บริหาร
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา เพื่อการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม อันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ


ยุทธศาสตร์ ศภ.9 กสอ. (IPC 9 Strategic Issues)

 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่
 2. ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น


ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลาง

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 4.3 Presentation ของ กพร.ไฟล์:Ceo strategt.ppt
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดฉะเชิงเทรา
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดสมุทรปราการ
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดปราจีนบุรี
  4. ยุทธศาสตร์จังหวัดสระแก้ว
  5. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก
 2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 5.1
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดจันทบุรี
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดชลบุรี
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดระยอง
  4. ยุทธศาสตร์จังหวัดตราด

พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ตอนบน รวม 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด


บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี(SPDC)
   2. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
  1. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
  2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างธุรกิจ
  3. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน
  2. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
  3. กิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
  2. กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด
  3. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา
  4. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน
  5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. กิจกรรมเงินสนับสนุนจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
  7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
   1. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมรายสาขา
   2. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมสนับสนุน
 2. ส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
  1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจ
   1. พัฒนาบริกรธุรกิจ
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • โครงการพิเศษ
 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

เรียนรู้ตลอดชีวิต

สัปดาห์นี้มีอะไรใหม่ (สัปดาห์ที่ 34 ปี พ.ศ.2553)

เรื่องเก่ากว่า

|}

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว