ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น

<

ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:31 น. ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Region 5
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2526
ผู้อำนวยการนายธนิตศักดิ์ บุญกมลศรีศักดิ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการนายสุรชัย กลางพระเนตร
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางบุญญพร เสนาสิงห์
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นางรุ่งอรุณ เปี่ยมปัจจัย
ไฟล์:รุ่ง-4.jpg
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนางรุ่งทิวา พงษ์วิจิตร
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนายมนต์ชัย พงษ์วิจิตร
ข้าราชการ25 คน
ลูกจ้างประจำ20 คน
พนักงานราชการ2 คน
ลูกจ้างชั่วคราว23 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้ง86 ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
โทรศัพท์0-4337-9296-300
โทรสาร0-4337-9302
เบอร์กลาง4475
Call Center1358
เว็บไซต์http://ipc5.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@@16.5630423,102.8242953

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 (ศภ.5 กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร สกลนคร และนครพนม มีหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม ให้มีขีดความสามารถและศักยภาพในการประกอบการ สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการใหม่ เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจของ ศภ.5 กสอ.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ศภ.5 กสอ. (IPC 5 Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.3 Presentation ของ กพร.ไฟล์:Ceo strategt.ppt
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดขอนแก่น
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดร้อยเอ็ด
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม
 2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.2
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดกาฬสินธ์
  4. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม


พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ รวม 7 จังหวัด ได้แก่

 1. จังหวัดขอนแก่น
 2. จังหวัดกาฬสินธุ์
 3. จังหวัดมหาสารคาม
 4. จังหวัดร้อยเอ็ด
 5. จังหวัดสกลนคร
 6. จังหวัดนครพนม
 7. จังหวัดมุกดาหาร

บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
  1. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
  2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างธุรกิจ
  3. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน
  2. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
  3. กิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
  2. กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด
  3. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา
  4. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน
  5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. กิจกรรมเงินสนับสนุนจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
  7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
   1. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมรายสาขา
   2. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมสนับสนุน
 2. ส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
  1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจ
   1. พัฒนาบริกรธุรกิจ
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • โครงการพิเศษ
 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว