ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:28 น. ]

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Regain 4
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2537
ผู้อำนวยการนางสาวนิสากร จึงเจริญธรรม
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางฉันทนา กิตติกูล
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นายศุภกร เสนาสิงห์
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนายติณห์ เจริญใจ
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนายสมชัย เผ่าผา
ข้าราชการ18 คน
ลูกจ้างประจำ9 คน
พนักงานราชการ3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว15 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้ง399 หมู่ 11 ถนนมิตรภาพ ตำบลโนนสูง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41330
โทรศัพท์042-207232-5
โทรสาร042-207241
เบอร์กลาง4471
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc4.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N17.290823,E102.857094

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 (ศภ.4 กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2537 เพื่อสนองตอบนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น แกนกลาง ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแกนกลางในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในภูมิภาคให้มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

พันธกิจของ ศภ.4 กสอ. (Mission)

ส่งเสริม สันบสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาคเพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ศภ.4 กสอ. (IPC 4 Strategic Issues)

1. การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
เป้าประสงค์ : เพื่อพัฒนาให้เกิดสังคมการประกอบการที่เข้มแข็ง
2. การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
เป้าประสงค์ : เสริมสร้างศักยภาพการประกอบการของธุรกิจอุตสาหกรรม
3. การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
เป้าประสงค์ : เพิ่มโอกาสในการประกอบการ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
เป้าประสงค์ : เพิ่มสมรรถนะการให้บริการ

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 6.1

พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน รวม 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย

บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
 • โครงการพิเศษ
 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน(มจก.)
 3. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
 • กิจกรรมพัฒนาองค์กรเพื่อการให้บริการที่ดี
 1. การจัดการความรู้ (KM IPC4)
 2. Blog: สถานีความรู้ ศภ.๔

ผลการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
  1. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
  2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างธุรกิจ
  3. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
  4. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน (Community Industries Management Efficiency Development - CIMED)
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน
  2. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
  3. กิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (MDICP)
  2. กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (CF)
  3. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา
  4. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน
  5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. กิจกรรมเงินสนับสนุนจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (TF)
  7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
   1. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมรายสาขา
   2. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมสนับสนุน
 2. ส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม Cluster
  1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม cluster โรงสีข้าวจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง
  2. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม cluster ผ้าทอพื้นเมือง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
  1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจ
   1. พัฒนาบริกรธุรกิจ
    1. Information Service
    2. Counselor
    3. Shindan
    4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • โครงการพิเศษ
 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 


ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว