ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:28 น. ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Regain 3
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2536
ผู้อำนวยการนายพรเทพ การศัพท์
ฝ่ายบริหารทั่วไป[[ ]]
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นางสาวปิยกุล กรรณสูต
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนายปกรณ์ กระจ่างยุทธ
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนายอนุสรณ์ อินทเผือก
ข้าราชการ13 คน
ลูกจ้างประจำ9 คน
พนักงานราชการ3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว10 คน
สีประจำหน่วยงานส้ม
ที่ตั้ง200 หมู่ 8 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
โทรศัพท์056-613161-5
โทรสาร056-613559
เบอร์กลาง4476
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc3.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@@16.4286502,100.3514492

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (ศภ.3 กสอ.)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเสริมและพัฒนาระบบส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยมีเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร และ กำแพงเพชร

วิสัยทัศน์

เป็นแกนกลางในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภูมิภาค ให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธะกิจของ ศภ.3 กสอ.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมในภูมิภาค เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ศภ.3 กสอ. (IPC 3 Strategic Issues)

 1. เสนอนโยบาย และแผนการส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
 2. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน
 3. ศึกษา พัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม การสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมในระดับภูมิภาค รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำและถ่ายทอดเทคนิควิชาการดังกล่าวแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 2

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน Presentation ของ กพร.ไฟล์:Ceo strategt.ppt
 2. ยุทธศาสตร์จังหวัดพิจิตร
 3. ยุทธศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร
 4. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์
 5. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุทัยธานี


พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ รวม 4 จังหวัด ได้แก่ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี กำแพงเพชร


บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
  1. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
  2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างธุรกิจ
  3. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน
  2. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
  3. กิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
  2. กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด
  3. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา
  4. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน
  5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. กิจกรรมเงินสนับสนุนจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
  7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
   1. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมรายสาขา
   2. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมสนับสนุน
 2. ส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
  1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจ
   1. พัฒนาบริกรธุรกิจ
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • โครงการพิเศษ
 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 


ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว