ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:37 น. ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Regain 2
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2536
ผู้อำนวยการนางประนอม เฉินบำรุง
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางกาญจนา พิชญ์สิริทรัพย์
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นายวุฒิชัย โหวธีระกุล
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนายวัชรุน จุ้ยจำลอง
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนางสาวสุนีย์ แก้วสมสี
ข้าราชการ11 คน
ลูกจ้างประจำ9 คน
พนักงานราชการ4 คน
ลูกจ้างชั่วคราว13 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (ศภ.2 กสอ.)ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์-สุโขทัย ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์055-282957-9
โทรสาร055-283021
เบอร์กลาง4492
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc2.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N16.831972,E100.203466

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (ศภ.2 กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 เพื่อสนองตอบนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น แกนกลาง ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

วิสัยทัศน์

ศภ. 2 กสอ. เป็นองค์กรหลักในพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 ในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) ของอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ


พันธะกิจของ ศภ.2 กสอ.

 1. สร้างเครือข่ายการบริการอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่มีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอรับบริการ
 2. พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการรับบริการ และนโยบายของผู้บริหาร
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา เพื่อการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม อันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ


ยุทธศาสตร์ ศภ.2 กสอ. (IPC 2 Strategic Issues)

 1. เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมหลักในแต่ละพื้นที่
 2. ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น


ยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่ม 1 Presentation ของ กพร.คลิกที่นี่
 2. ยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก
 3. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุโขทัย
 4. ยุทธศาสตร์จังหวัดตาก
 5. ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์
 6. ยุทธศาสตร์จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่รับผิดชอบ

 • ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1 รวม 5 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย

อุตรดิคถ์ ตาก และ เพชรบูรณ์

ลำดับผู้อำนวยการศูนย์

ลำดับผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
ชื่อ ชื่อตำแหน่ง ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1. นายวีรนันท์ นิลดานุวงศ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 7 พ.ศ. 2536-2542
2. นางสิริกานต์ คำฤทธิ์ นักบริหาร 7 พ.ศ. 2542-2545
3. นายพรเทพ การศัพท์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 7 พ.ศ. 2545-2548
4. นายประสงค์ นิลบรรจง นักวิชาการอุตสาหกรรม 8 พ.ศ. 2548-2550
5. นางสิริกานต์ คำฤทธิ์ นักวิชาการอุตสาหกรรม 8 พ.ศ. 2550 - 2553
6. นางประนอม เฉินบำรุง ผู้บริหาร พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่ 2/2551 และแนวโน้มปี 2551
2. GPP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1
3. กลุ่มผู้ปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก อ.เนินมะปราง
4. กราฟแสดงสถิติผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง กลุ่ม 1
5. ผลการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของคลัสเตอร์ทั่วประเทศ 152 คลัสเตอร์ (จากข้อมูลทุติยภูมิ)

บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

 • คลิกวันที่เพื่อดูกิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรม
 • สาระความรู้หลากหลายจากห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ได้จัดตั้งชุมชน ICT ขึ้น เพื่อเป็นศูนย์รวมผู้สนใจ ICT ได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับสมาชิกชุมชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจใช้ ICT ในการสือสารข้อมูล เชิญเยี่ยมชมชุมชน ICT หรือร่วมพูดคุยกับชาวชุมชน
 • ร่วมพูดคุยการใช้ Air Card ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 ดูเบื้องหลังการเตรียมงานAir Card


สัปดาห์นี้มีอะไรใหม่ (สัปดาห์ที่ 34 ปี พ.ศ.2552)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

บทความจากสมาชิก

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เรื่องเล่า SSMWIKI ทีมกาสะลอง

ตัวแบบ Satified Service Model
 1. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ สร้างสังคมการประกอบการ ศภ.2 กสอ. ได้พัฒนาโครงการ “บริการด้วยใจ... ให้สะใจลูกค้า” โดยใช้ชื่อทีม “กาสะลอง” มีสมาชิกทีมจำนวน 5 คน(วุฒิชัย สิทธิรงณ์ สุรางค์รัตน์ เมธัส เรไร ) ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วน/ฝ่าย ต่างๆ ของ ศภ.2 กสอ.
 2. ทีมกาสะลอง ได้พัฒนาตัวแบบ Satified Service Model Wiki (SSMWIKI) ภายใต้โครงการ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" เพื่อให้เกิดแหล่งเก็บข้อมูลและประวัติการพัฒนาของธุรกิจอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับ แฟ้มข้อมูลกลาง แต่จะเป็นการเก็บใน Server ที่สามารถให้บริการผ่าน Web ด้วยระบบ Online เพื่อให้เจ้าหน้า ศภ.2กสอ. ผู้ประกอบการ และหน่วยร่วมผู้ให้บริการทุกท่านมีส่วนร่วมในการบันทึก และเข้าถึงข้อมูลผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสพความสำเร็จในธุรกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมในการให้บริการที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง
 3. แนวคิดในการพัฒนา SSMWiki ใช้หลักหารจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย 2T คือ Technology และ Tool และ 2P คือ People และ Process คือ
  1. Technology เลือกใช้ Web Service
  2. Tool เลือกใช้ Open Source คือ MediaWiki
  3. People ใช้หลักหารพัฒนาคนด้วย วินัย 5 ประการ ของ Peter Senge
  4. Process การจัดเก็บความรู้ด้วยการให้ผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ และนักวิชาการภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ ถ่ายทอด แบ่งปัน และต่อยอดความรู้
 4. จากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่คาดหวัง ทีมกาสะลอง ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เริ่มปฎิบัติการภายใต้ยุทธการ “บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า” ให้สำเร็จตามวัตถุประสงคเพื่อความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ “เรา” ทีม ศภ.2 กสอ.
เครื่องมือส่วนตัว