ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 09:32 น. ]

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Regain 10
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2536
ผู้อำนวยการนายสุราษฎร์ ฉิมพลีศิริ
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวนิลวดี สนธิเมือง
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นางสาวชิดชนก จัทร์มนตรี
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรมนายสนธยา สกุลลาวัณย์
ไฟล์:สนธยา.jpg
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนายสุริยา ศิริวรรณ์
ข้าราชการ19 คน
ลูกจ้างประจำ11 คน
พนักงานราชการ3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว16 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้ง131 หมู่ 10 ถนนเทพรัตนกวี ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84000
โทรศัพท์077-200395-8
โทรสาร077-200449
เบอร์กลาง4506
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc10.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N9.11558, 99.29719

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (ศภ.10 กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 เพื่อสนองตอบนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น แกนกลาง ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

วิสัยทัศน์

ศภ.10 กสอ. เป็นหน่วยงานหลักในภูมิภาค ที่ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักภูมิปัญญา นวัตกรรม การประสานเครือข่ายองค์ความรู้

พันธกิจของ ศภ.10 กสอ.

 1. สร้างเครือข่ายการบริการอุตสาหกรรมในพื้นที่ ที่มีการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ขอรับบริการ
 2. พัฒนาระบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถสนองตอบต่อการรับบริการ และนโยบายของผู้บริหาร
 3. ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา เพื่อการเพิ่มผลิตภาพของภาคอุตสาหกรรม อันจะทำให้เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ ศภ.10 กสอ. (IPC 10 Strategic Issues)

 1. เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรม (มองที่องค์กร)
 2. ธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาการรวมกลุ่มและเครือข่ายเพิ่มขึ้น
 3. ธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับบริการธุรกิจ (ประกอบด้วยข้อมูลสารสนเทศ ผู้ให้บริการเงินทุน) ที่จำเป็นต่อการพัฒนาสมรรถนะ
 4. เสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนให้มีการลงทุนเพิ่มขึ้น
 5. พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนให้มีขีดความสามารถ-ธรรมาภิบาลในการบริหารธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
 6. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 มีการส่งเสริมธรรมาภิบาลในองค์กรอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 8.1 Presentation ของ กพร.ไฟล์:Ceo strategt.ppt
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดชุมพร
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดระนอง
 2. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน 8.3
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดกระบี่
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดพังงา
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดภูเก็ต

พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ตอนบน รวม 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดระนอง จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา และ จังหวัดภูเก็ต

บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมไม้ยางพาราจังหวัดสุราษฎร์ธานี(SPDC)
  2. ปีงบประมาณ 2550
  3. ปีงบประมาณ 2551

กิจกรรมพัฒนาองค์กรเพื่อการให้บริการที่ดี

ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 1. บริษัท ซีทรานเฟอร์รี่ จำกัด
 2. บริษัท ละแมพาราวู้ด จำกัด
 3. บริษัท พีระมิดพาราวู้ด จำกัด
 4. บริษัท ชูศักดิ์พระแสงพาราวู้ด จำกัด
 5. บริษัท วิยะเครป จำกัด
 6. บริษัท วี.ไอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 7. บริษัท ท่าชนะน้ำมันปาล์ม จำกัด
 8. หจก.แม่ศิริอุตสาหกรรมอาหาร
 9. ร้านคุณแม่จู้

ผลการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ NEC
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
  1. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)
  2. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน (MDICP)
  2. กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (CF)
  3. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา
  4. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  5. กิจกรรมเงินสนับสนุนจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (TF)
  6. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
   1. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมรายสาขา
 2. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม Cluster
  1. อุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
  2. อุตสาหกรรมไม้ยางพาราแปรรูป
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
  1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจ
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม

กราฟแสดงผลการดำเนินงาน ศภ.10 กสอ

 1. ภาพ:pol1.jpg
 2. ภาพ:budjet_2551.jpg
 3. ภาพ:domnern.jpg
 4. ภาพ:satiti.jpg
 5. ภาพ:polrub2.jpg


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว