ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:30 น. ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ชื่อศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
ชื่ออังกฤษIndustrial Promotion Center Region 1
ก่อตั้ง[[ ]] พ.ศ.2515
ผู้อำนวยการนายประสงค์ นิลบรรจง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการนางประนอม เฉินบำรุง
ฝ่ายบริหารทั่วไปน.ส.สุธีรา ตะริโย
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นางกนกรัตน์ ศรีเพชรวรรณดี
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม 1นายอรรคเดช บุญไชย
ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม 2น.ส.สุทธิพร ไชยวงศ์
ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรมนางอรพรรณ ตันติวีรสุต
ข้าราชการ33 คน
ลูกจ้างประจำ49 คน
พนักงานราชการ- คน
ลูกจ้างชั่วคราว18 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เลขที่ 158 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 5000
โทรศัพท์0-5324-3494, 0-5325-3245-2, 0-5324-2226
โทรสาร0-5324-8315
เบอร์กลาง4580
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc1.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N18.792263,E99.018316

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 (ศภ.1 กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2515 โดยใช้ชื่อหน่วยงานว่า "สถาบันบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ" ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้ยกฐานะเป็น "กองบริการอุตสาหกรรมภาคเหนือ" รับผิดชอบดูแลในเขตพื้นที่ภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัด และในปี พ.ศ.2526 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จึงเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ" จนกระทั่ง ปี พ.ศ.2538 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเฉพาะภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน โดยเปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1" จนถึงปัจจุบัน

วิสัยทัศน์

เป็นแกนกลางในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทยในภาคเหนือตอนบนให้มั่นคงและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

พันธะกิจของ ศภ.1 กสอ.

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมในภาคเหนือตอนบน เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ศภ.1 กสอ. (IPC 1 Strategic Issues)

 1. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ/บุคลากรในวิสาหกิจ (MAN)
 2. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพวิสาหกิจ (FIRM)
 3. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มวิสาหกิจ (CLUSTER)
 4. การเพิ่มศักยภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาวิสาหกิจและผู้ให้บริการ (BDS & SP)

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

Presentation การแบ่งกลุ่มจังหวัดของ กพร.ไฟล์:Ceo strategt.ppt

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 1
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำพูน
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดลำปาง
  4. ยุทธศาสตร์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 2

 1. ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน กลุ่ม 2
  1. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย
  2. ยุทธศาสตร์จังหวัดพะเยา
  3. ยุทธศาสตร์จังหวัดแพร่
  4. ยุทธศาสตร์จังหวัดน่าน

พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ รวม 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน

บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

 • บริการของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
   1. คณะกรรมการกลุ่มเครือข่ายพัฒนาภาคเหนือตอนล่าง 4 จังหวัด
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก

ผลการดำเนินงาน

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
  1. กิจกรรมการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
  1. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
  2. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างธุรกิจ
  3. กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
  1. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ในวิสาหกิจชุมชน
  2. กิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท
  3. กิจกรรมสนับสนุนอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริอื่น
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมให้เติบโตและยั่งยืน
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
  2. กิจกรรมบริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด
  3. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมรายสาขา
  4. กิจกรรมปรึกษาแนะนำเชิงลึกอุตสาหกรรมสนับสนุน
  5. กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
  6. กิจกรรมเงินสนับสนุนจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
  7. กิจกรรมพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
   1. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมรายสาขา
   2. ฝึกอบรมอุตสาหกรรมสนับสนุน
 2. ส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
  1. กิจกรรมการพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
  1. บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวและหัตถกรรมไทย
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
  1. กิจกรรมสร้างและพัฒนาบริกรธุรกิจ
   1. พัฒนาบริกรธุรกิจ
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
  1. กิจกรรมบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร
 • โครงการพิเศษ
 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้


IPC1
เครื่องมือส่วนตัว