ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
ชื่อศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก
ชื่ออังกฤษ
ก่อตั้ง27 กรกฎาคม พ.ศ.2536
ผู้อำนวยการนายสุเทพ ตันติวีรสุต
ฝ่ายบริหารทั่วไปนางx
ส่วนบริหารยุทธศาสตร์นายx
ส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นายx
ส่วนพัฒนาเทคโนโลยีนายx
ข้าราชการ18 คน
ลูกจ้างประจำ9 คน
พนักงานราชการ3 คน
ลูกจ้างชั่วคราว20 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้ง424 หมู่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130
โทรศัพท์054-281884,282376
โทรสาร054-281885
Call Center1358
เว็บไซต์www.ipc6.dip.go.th
แผนที่แผนที่ทางอากาศพิกัด@N18.2039253,99.4084868

เนื้อหา

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก (ศม.กสอ.)

เป็นหน่วยงานในภูมิภาคของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2536 เพื่อสนองตอบนโยบายการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค ทำหน้าที่เป็น แกนกลาง ในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม ในภูมิภาค โดยให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของ องค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

วิสัยทัศน์

พันธะกิจของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

ยุทธศาสตร์ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

พื้นที่รับผิดชอบ

ครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ รวม จังหวัด ได้แก่


บริการของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก

 • บริการของศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก แบ่งตามพันธกิจได้ดังนี้
 1. พันธกิจตามยุทธศาสตร์รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ
 2. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรม
  1. คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานประกอบการ โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค ตามนโยบาย 1 Province 1 Agro-Industrial Product (OPOI)ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
  2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และต้นแบบบรรจุภัณฑ์ชุมชนเพื่อความอยู่ดีมีสุข
 3. พันธกิจตามยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  1. ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  2. จัดสัมมนา Alliance Lane ร่วมกับ SMEs Bank(ปีงบประมาณ 2551)
 4. พันธกิจตามยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
  1. ปีงบประมาณ 2549
   1. โครงการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายโซ่อุปทานและ Logistic อุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรตามมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร PSCM
   2. โครงการศูนย์บริการและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จังหวัดพิษณุโลกPPDC
   3. โครงการบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้า OTOP จังหวัดพิษณุโลก
  2. ปีงบประมาณ 2550
  3. ปีงบประมาณ 2551
   1. คณะอนุกรรมการฝ่ายการแข่งขันและการประกวดอาหารและผลิตภัณฑ์ งานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2551
   2. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมด้านการตลาดผลิตภัณฑ์มาตรฐาน Q
   3. คณะกรรมการด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการธุรกิจจังหวัดพิษณุโลก


ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 

ตัวอย่างบทความ

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

เครื่องมือส่วนตัว