ทีมกาสะลอง

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
วันนี้ตรงกับวันอังคารที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2551 เวลา 10:33 น.
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ ทีมกาสะลอง

เรื่องเล่า SSMWIKI ทีมกาสะลอง

ตัวแบบ Satified Service Model
 1. การสร้างวัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ สร้างสังคมการประกอบการ ศภ.2 กสอ. ได้พัฒนาโครงการ “บริการด้วยใจ... ให้สะใจลูกค้า” โดยใช้ชื่อทีม “กาสะลอง” มีสมาชิกทีมจำนวน 5 คน(วุฒิชัย สิทธิรงณ์ สุรางค์รัตน์ เมธัส เรไร ) ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วน/ฝ่าย ต่างๆ ของ ศภ.2 กสอ.
 2. ทีมกาสะลอง ได้พัฒนาตัวแบบ Satified Service Model Wiki (SSMWIKI) ภายใต้โครงการ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" เพื่อให้เกิดแหล่งเก็บข้อมูลและประวัติการพัฒนาของธุรกิจอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกับ แฟ้มข้อมูลกลาง แต่จะเป็นการเก็บใน Server ที่สามารถให้บริการผ่าน Web ด้วยระบบ Online เพื่อให้เจ้าหน้า ศภ.2กสอ. ผู้ประกอบการ และหน่วยร่วมผู้ให้บริการทุกท่านมีส่วนร่วมในการบันทึก และเข้าถึงข้อมูลผู้ประกอบการ ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอดให้กับผู้ประกอบการ เพื่อร่วมกันส่งเสริมให้ผู้ประกอบการประสพความสำเร็จในธุรกิจ ด้วยการมีส่วนร่วมในการให้บริการที่เป็นประโยชน์ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ อย่างต่อเนื่อง
 3. แนวคิดในการพัฒนา SSMWiki ใช้หลักการจัดการความรู้และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วย 2T คือ Technology และ Tool และ 2P คือ People และ Process คือ
  1. Technology เลือกใช้ Web Service
  2. Tool เลือกใช้ Open Source คือ MediaWiki
  3. People ใช้หลักหารพัฒนาคนด้วย วินัย 5 ประการ ของ Peter Senge
  4. Process การจัดเก็บความรู้ด้วยการให้ผู้ปฏิบัติ ผู้รับบริการ และนักวิชาการภายนอก มีส่วนร่วมในการจัดเก็บ ถ่ายทอด แบ่งปัน และต่อยอดความรู้
 4. จากจุดเริ่มต้นถึงจุดที่คาดหวัง ทีมกาสะลอง ต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เริ่มปฎิบัติการภายใต้ยุทธการ “บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า” ให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์เพื่อความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้แก่ “เรา” ทีม ศภ.2 กสอ

ชมPresentation SSMWiki

ทีมกาสะลอง

 • นางสิริกานต์ คำฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เป็นที่ปรึกษาทีม
 • สมาชิกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นตัวแทนจากส่วน/ฝ่าย ของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 รวม 5 คน คือ
สมาชิกทีมกาสะลอง
ชื่อ สกุล หน้าที่ e-mail โทร รูป
นายวุฒิชัย โหวธีระกุล หัวหน้าทีม, พัฒนาระบบ SSMWIKI howutichai@gmail.com 08-1984-3322
วุฒิชัย
นายสิทธิรงณ์ เร่งเงียบ ติดตามประเมินผล, การให้รางวัล sitthi_r@hotmail.com 08-1688-5896
สิทธิรงณ์
น.ส.สุรางค์รัตน์ พจี จัดการประชุม, ฝึกการบันทึกข้อมูล aey12@hotmail.com 08-4117-5599
สุรางค์รัตน์
นายเมธัส สุริวงษ์นา พัฒนาแบบฟอร์ม, ตรวจการบันทึก maythuss@hotmail.com 08-9703-6996
เมธัส
น.ส.เรไร คำคง ประชาสัมพันธ์, ประสานงาน ray_kamkong@hotmail.com 08-7690-9191

แผนการดำเนินกิจกรรม

แผนการดำเนินงาน


ผลการดำเนินกิจกรรม

การจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน

"บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า

"บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า

บอร์ดประชาสัมพันธ์และเอกสารประกอบการดำเนินโครงการ

การประชุมชี้แจงการลงฐานขัอมูลแก่เจ้าหน้าที่และหน่วยร่วมดำเนินการโครงการ NEC

จัดประชุมชี้แจง 18 มีนาคม 2551 ณ ศภ.2 กสอ.

 • ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม การสร้างสังคมการประกอบการ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า " ให้กับเจ้าหน้าที่ ศภ.2 กสอ. และหน่วยร่วมดำเนินโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ 3 หน่วยร่วม คือมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มูลนิธิสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม และแนวทางการของตัวแบบ SSMWIKI


การถ่ายทอดความรู้การลงระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 1


วันที่ 1 เมษายน 2551 ทบทวนการลงข้อมูลให้แก่สมาชิกทีมกาสะลอง

 • ประชุมทีมงานเพื่อทบทวนวิธีการลงข้อมูลและถ่ายทอดวิธีการลงข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยมี นางสวัสดิ์ ชูพึ่งอาตม์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบภายใน กสอ. เข้าร่วมรับฟังด้วย


การถ่ายทอดความรู้การลงระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 2

วันที่ 2 เมษายน 2551 ถ่ายทอดการลงข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ งานเงินทุนหมุนเวียน ศภ.2 กสอ.

 • ชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม การสร้างสังคมการประกอบการ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า " ให้กับเจ้าหน้าที่งานเงินทุนหมุนเวียน ศภ.2 กสอ. จำนวน 4 ท่าน


การถ่ายทอดความรู้การลงระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 3

วันที่ 8 เมษายน 2551 ถ่ายทอดการลงข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยร่วมดำเนินการ NEC ณ ศภ.2 กสอ.

 • จัดประชุมเพื่อถ่ายทอดการดำเนินงาน "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า " ให้กับหน่วยร่วมดำเนินงานโครงการ NEC ในการลงข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางและการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลดังกล่าว รวมถึง มีผู้แทนหน่วยร่วมเข้าร่วมประชุม 10 ท่าน (5หน่วยร่วม) คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มูลนิธิสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัทภูมิปัญญาสร้างสรรค์ จำกัด
 • จากการประสานงานที่ผ่านมา มีหน่วยร่วมเริ่มเข้ามาใช้งานในระบบและลงข้อมูล บ้างแล้วในเบื้องต้น รวม 3 หน่วย คือ ม.แม่ฟ้าหลวง, สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และมูลนิธิพัฒนาสี่แยกอินโดจีน

การถ่ายทอดความรู้การลงระบบฐานข้อมูล ครั้งที่ 4

วันที่ 19 เมษายน 2551ถ่ายทอดความรู้ในการลงข้อมูลให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมกิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ณ สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

 • เพื่อเป็นการเผยแพร่ SSMWIKI และประโยชน์ที่จะได้รับในการร่วมกันลงข้อมูล ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ให้ความสนใจเป็นอย่างดี และได้มอบหมายให้ ที่ปรึกษากิจกรรมเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ เป็นผู้เพิ่มรายชื่อเข้าไปในฐานข้อมูลดังกล่าว และผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะเข้าไปเพิ่มเติมข้อมูลของตนเอง

ทบทวน ให้คำแนะนำการลงระบบฐานข้อมูล

วันที่ 23 เมษายน 2551 ให้คำแนะนำและทบทวนในการลงข้อมูล แก่เจ้าหน้าที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ จังหวัดอุตรดิตถ์

 • เพื่อให้เจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 2 ท่าน สามารถลงข้อมูลในฐานข้อมูล SSMWIKI ได้


วันที่ 30 เมษายน 2551ถ่ายทอดความรู้ในการลงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศภ.2 กสอ.

 • เพื่อทบทวนวิธีการลงข้อมูลในฐานข้อมูล SSMWIK


วันที่ 1 พฤษภาคม 2551ถ่ายทอดความรู้ในการลงข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม ศภ.2 กสอ.

 • เพื่อทบทวนวิธีการลงข้อมูลในฐานข้อมูล SSMWIK

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2551 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ศภ.2 กสอ.

 • หัวหน้าทีมกาสะลอง แจ้งสมาชิกทราบถึงวัตถุประสงค์ของการรวมทีม เพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรที่มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างมีชีวิตชีวาเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังที่ต้องการประสบความสำเร็จ
 • ระดมความคิดแนวทางการนำเสนอโครงการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสังคมการประกอบการ (A+) ผลการประชุมได้แนวทางการดูแลและส่งต่อลูกค้าของแต่ละส่วนฝ่าย เพื่อเติมเต็มความต้องการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้ ศภ.2 กสอ. มีการทำงานเป็นทีมช่วยเหลือสนับสนุนลูกค้าภายในและลูกค้าภายนอกได้เป็นอย่างดี
 • เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวประสบความสำเร็จ จำเป็นที่ต้องมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือเรียนรู้ได้ง่าย ต้นทุนต่ำ และปฏิบัติได้ง่าย ที่ประชุมได้มอบหมายให้หัวหน้าทีม คิดพัฒนาเครื่องมือระบบสารสนเทศ และคุณเมธัสฯ พัฒนาแบบฟอร์มสำหรับเก็บข้อมูล
 • สำหรับชื่อโครงการที่ส่งเข้าประกวดใช้ซื่อว่า "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า"

ครั้งที่ 2 วันที่ 6 มีนาคม 2551 เวลา 10.15-11.00 น. ณ ห้องประชุม กสอ.

ครั้งที่ 3 วันที่ 7 มีนาคม 2551 เวลา 10.00-10.30 น.ณ ห้องประชุม ศภ.2 กสอ.

 • ประชุมทีมงาน กาสะลอง เพื่อรายงานผลการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย
  • นายสมชาติ น้อยศิริสุข สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
  • นายธีรทัศน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
  • นางสาวอโนมา จัตตารีส์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
  • นายชลัฐชัย สุนทร- วิจารณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • ผลการนำเสนอจากการสังเกต คณะกรรมการมีความสนใจกิจกรรมของ กาสะลอง และมีแนวโน้มว่าจะได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ใน 3ทีม
 • เพื่อเป็นการเตรียมงานหากได้รับการคัดเลือก จึงได้มีการทบทวนแผนการดำเนินงาน กำหนดและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบหลักของสมาชิกทีม โดยมีข้อสรุปตามรายละเอียดตามตารางด้านขวา

ครั้งที่ 4 วันที่ 19 มีนาคม 2551 เวลา 16.00-16.30 น. สบย.ศภ.2 กสอ.

ถ่ายทอดความรู้ในการลงข้อมูลให้กับสมาชิกทีมกาสะลอง
 • อธิบายในการใช้ระบบ SSMWIKI แก่สมาชิกทีมกาสะลองเพื่อให้สามารถลงข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดวิธีการบันทึกข้อมูลให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในส่วนงานของตนเองได้
 • การกำหนดแผนการปฏิบัติงานเรื่องข้อมูลการบริการและสรุปการทำแผนของโครงการฯ และหารือถึงวิธีการวิธีการแสวงหาความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ ศภ.2 กสอ. ในการเข้าร่วมกิจกรรม


ครั้งที่ 5 วันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 15.00-16.30 น. สบย.ศภ.2 กสอ.

 • ประชุมทีม เพื่อประเมินผลความก้าวหน้าในการลงข้อมูล ซึ่งพบว่ายังมีกลุ่มเป้าหมายที่ยังไม่ได้มาลงข้อมูลเพิ่มเติมตามที่ได้ขอความร่วมมือไว้ จึงได้กำหนดแผนงานที่จะกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ลงข้อมูล ด้วยการหาสาเหตุที่ไม่มีการลงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ พบว่าเหตุที่ยังไม่เริ่มลงข้อมูลนั้น เนื่องจากมีงาน/โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน ประกอบกับความไม่ถนัดในการลงข้อมูล ทีมกาสะลอง จึงได้ให้สมาชิกทีมที่ประจำส่วน/ฝ่ายประสานความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และนำข้อมูลที่มีอยู่มาฝึกลงข้อมูล โดยจะเริ่มที่ส่วนบริการวิชาการอุตสาหกรรมก่อน และส่วนพัฒนาระบบสนับสนุนอุตสาหกรรม ในลำดับต่อไป
 • สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและหน่วยงานผู้ให้บริการ ทางทีมกาะสะลอง จะประสานขอความร่วมมือโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนบุคคลทำการชี้แจงประโยชน์ที่จะได้รับจากการลงข้อมูลใน SSMWIKI


ครั้งที่ 6 วันที่ 12 พฤษภาคม 2551 เวลา 16.00-16.30 น. สบย.ศภ.2 กสอ.

ประเมินผลสถิติการลงข้อมูล


คณะกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการ ณ ศภ.2 กสอ.

 • ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เวลา 9.00 น.-12.00 น. คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการ ณ ศภ.2 กสอ.

มีจำนวนคณะกรรมการ 6 ท่านและคณะกรรมการตรวจรับอีก 3 ท่าน

การประกาศผลการประกวดกิจกรรม A+

 • ผลการประกวดกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมการทำงานในหน่วยงาน ภายใต้โครงการสร้างสังคมการประกอบการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2551
 1. ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่ง ทีมกาสะลอง ศภ.2 กสอ. ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยรางวัล และ ทัศนศึกษา ณ ประเทศเวียตนาม รหว่างวันที่ 3-6 กรกฎาคม 2551
 2. ทีมชนะเลิศอันดับสอง ทีมเวียงพิงค์ ศภ.1 กสอ. ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยรางวัล และ เงินสด 10,000.-บาท
 3. ทีมชนะเลิศอันดับสาม Power 5 สพก.กสอ. ได้รับรางวัลใบประกาศเกียรติคุณ ถ้วยรางวัล และ เงินสด 10,000.-บาท
 • บรรยากาศพิธีประกาศผลการแข่งขัน
 • ทีมกาสะลอง ขอขอบพระคุณในความร่วมมือของทุกท่านที่ได้เรียนรู้และร่วมกันเขียนบทความที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เราจะพัฒนา SSMWiki ต่อไป ให้บรรลุการเป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ SSMWiki เป็นเวทีศูนย์ชุมชนนักปฏิบัติ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และต่อยอดความคิดในการพัฒนาบริการที่สนองความต้องการของผู้ขอรับบริการ

นำเสนอ SSMWiki ต่อที่ประชุมผู้บริหาร กสอ.

 • เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 หัวหน้าทีมกาสะลองได้เข้าชี้แจงเรื่องการเช้าร่วมประกวดโครงการ A+ ภายใต้กิจกรรมสร้างสังคมการประกอบการต่อที่ประชุมผู้บริหาร กสอ. ณ ห้องประชุมชั้น 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ความรู้สึกที่มีต่อโครงการ A plus

 • เป็นโครงการที่ให้โอกาสกับผู้ปฏิบัติงานได้นำเสนอกิจกรรมการพัฒนาองค์กรโดยเน้นการบูรณาการ ทักษะด้านต่าง ๆ ทั้งระดับบุคคล องค์กร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้ร่วมกัน การแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ การแก้ปัญหาร่วมกัน และเชื่อมโยงกระบวนการทำงานให้ประสานสอดคล้องกันเพื่อสร้างวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมุ่งประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาดูงาน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม

 • สังคมของคนเวียดนามผ่านการต่อสู้และการปกครองของประเทศมหาอำนาจมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมให้เป็นคนใฝ่รู้ รักการศึกษาและความรักชาติ โดยผ่านกระบวนการสร้างแบบอย่างของผู้มีความรู้ ให้ได้รับการยกย่องเชิดชู การสร้างเป็นตำนานราวกับเทพเจ้าของเรื่องนั้น ๆ รวมทั้งการปลูกฝังคติให้ลูกหลานต้องหมั่นศึกษาหาความรู้เพื่อนำมาพัฒนาบ้านเมืองให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข
 • การปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณบุพการี และบรรพบุรุษที่ได้สร้างวัฒนธรรมและอาชีพให้กับชุมชนและสังคม โดยการให้บุตรหลานได้ทำกิจกรรมช่วยเหลืองานบิดามารดา การเล่าตำนานของชุมชนและการสร้างศาลเจ้าให้กับบรรพบุรุษ เป็นอนุสรณ์สถานให้บุตรหลานได้กราบไหว้และระลึกถึงคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ได้สร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน เป็นแบบอย่างความดีที่บุตรหลานจะต้องปฏิบัติและพัฒนาต่อไป
 • ระบบการปกครองท้องถิ่นที่มุ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการพัฒนาอาชีพ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพอย่างเป็นรูปธรรม

ฝาก........ให้เพื่อนผู้อ่าน

 • A plus สามารถเรียนรู้และปฏิบัติได้ทุกคน ขอเพียงแต่มีความมุ่งมั่น มีพลัง และต้องการความสำเร็จ ด้วยการใช้กิจกรรมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาตนเองและทีมงานให้เกิดวัฒนธรรมการทำงานของการใฝ่รู้ รักการพัฒนาตนเอง การคิดอย่างเป็นระบบ และการทำงานเป็นทีมเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

กิจกรรมพิเศษ

 • เป็นกิจกรรมที่ทางทีมกาสะลองให้บริการในลักษณะของวิทยากรกระบวนการ เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการถ่ายทอดประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการระดมความคิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

กิจกรรมการจัดการความรู้

 • เป็นกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างสังคมประกอบการ ด้วยการใช้การจัดการความรู้เป็นแนวคิดหลัก คือ
 1. การเรียนรู้ การแบ่งปัน การต่อยอด และทำงานเป็นทีมให้กับภาคเอกชนที่สนใจ โดยยึดหลักวินัย 5 ประการ ของ Peter M. Senge (1990) และ SECI Model ของ Nonaka and Takeuchi
 2. การถ่ายทอดความรู้การเขียนบทความใน SSMWIKI ให้กับบุคคลภายนอกหรือองค์กรเอกชนที่สนใจ

บริการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

ถ่ายภาพหมู่ ปริศนาคอนวอย ต่อจิกซอร์ หน้าใครเอ่ย

 1. เข้าร่วมเป็นวิทยากรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และการทำงานเป็นทีม ให้กับกรรมการและเจ้าหน้าที่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก

เมื่อวันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2551 ณ ห้องประชุมปิงธารา เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก

 1. วิทยากรกระบวนการรดมความคิดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร ศภ.3 กสอ. เมื่อวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2551 ณ โรงแรมกรีนปาร์ครีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
  1. เล่าเรื่องกิจกรรม A+ "บริการด้วยใจ ให้สะใจลูกค้า"
  2. ระดมความคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคคลากร ศภ.3 กสอ.
 2. ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม A+ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 เมื่อวันที่ 8-9 สิงหาคม 2551
 3. ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม A+ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2551
 4. ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม A+ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551
 5. ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม A+ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2551
 6. ถ่ายทอดความรู้กิจกรรม A+ "บริการด้วยใจ...ให้สะใจลูกค้า" ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2551
 7. เล่าเรื่อง SSMWiki ให้กับผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม วันที่ 11 พฤษจิกายน 2551

ค่าใช้จ่ายสำหรับการขอรับบริการ

 • กิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทีมกาสะลองไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายวิทยากร ขอเพียงรับผิดชอบค่าเดินทางและที่พัก(หากต้องพักแรม) ทั้งนี้หากท่านต้องการสนับสนุนงานการพัฒนา SSMWIKI และ กิจกรรมต่างๆ ของทีมกาสะลอง ท่านสามารถบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมของเราได้ที่นี่
เครื่องมือส่วนตัว