คพอ.CIMED-ipc4-2552

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ CEFE หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน” (Community Industrial Management Efficiency Development - CIMED)


ผานาง-ผาเกิ้ง ผานาง-ผาเกิ้ง โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง-ผาเกิ้ง ผานาง-ผาเกิ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ CEFE หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน” (Community Industrial Management Efficiency Development - CIMED) ระหว่างวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2551 ณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

 • ความเป็นมา

การจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามรูปแบบ CEFE (competency-based Economies through Formation of Entrepreneur) คือ การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยการสร้างผู้ประกอบการตั้งแต่ระดับวิสาหกิจชุมชนไปจนถึงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน” (Community Industrial Management Efficiency Development - CIMED)” ในครั้งนี้เป็นการรวบรวมหลักสูตร คพอ.DRIVE กับหลักสูตร มจก. เข้าด้วยกันเพราะมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงกันมากนำมาผนวกเข้าด้วยกันและพัฒนาเป็นหลักสูตร คพอ. CIMED ขึ้นเพื่อมุ่งเน้นให้กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รู้และเข้าใจในมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) และสามารถที่จะนำข้อมูลของกลุ่มตนเองลงแบบฟอร์มมาตรฐาน มจก. ครบทั้ง 5 หมวด ได้อย่างถูกต้องทำให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีข้อมูลและหลักฐานในการที่จะพัฒนากลุ่มของตนเองให้มีประสิทธิภาพและสามารถปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนของตนเองสู่ความยั่งยืนอีกต่อไป

 • วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้รู้และเข้าใจในมาตรฐาน มจก.
 2. เพื่อให้ผู้ประกอบการวิสากิจชุมชนมีความพัฒนาเป็นผู้ประกอบการในเชิงธุรกิจได้อย่างสมบูรณ์
 3. สามารถนำข้อมูลธุรกิจมาลงในแบบฟอร์มได้อย่างถูกต้อง
 4. เพื่อขอรับการประเมินตามเกณฑ์ มจก.และผ่านในอนาคต
 5. เพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของการมีของการมีข้อมูลธุรกิจเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลุ่มของตนเองให้มีความยั่งยืนต่อไป
 • เนื้อหาการฝึกอบรม
 • หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์กรและพนักงาน
 1. การประเมินตนเองก่อนการฝึกอบรม
 2. แนวคิดภาพรวมธุรกิจการบริหารและจัดการธุรกิจ การเลือกผู้นำ การมอบหมายงาน การสื่อสารและการจัดองค์กร(กิจกรรมมงกุฎ)
 • หมวดที่ 2 การบริหารจัดการด้านการตลาดและลูกค้า
 1. การประเมินจุดแข็ง,จุดอ่อน,โอกาสและอุปสรรค ในการทำธุรกิจ(กิจกรรม SWOT)
 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์(กิจกรรม Scamper model)
 3. ความรู้พื้นฐานด้านการตลาด/ส่วนผสมการตลาด/การกำหนดพื้นที่จำหน่าย/กำหนดพื้นที่เป้าหมาย(กิจกรรมตลาดนัด)
 • หมวดที่ 3 การบริหารด้านการผลิตและงานสนับสนุนการผลิต
 1. สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสภาพจริงของหลักการและเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การผลิตในธุรกิจ (กิจกรรมสมุดโน๊ต)
 2. ระเบียบข้อบังคับทางด้านมาตรฐานต่างที่เกี่ยวข้อง/กฎหมาย
 • หมวดที่ 4 การบริหารจัดการด้านบัญชีและการเงิน
 1. งบดุลกลุ่ม/บุคคล
 2. การบันทึกข้อมูลทางธุรกิจ(โจทก์น้ำพริก)
 3. งบกำไรขาด-ขาดทุน
 4. งบกระแสเงินสด
 • หมวดที่ 5 การปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจชุมชนสู่ความยั่งยืน
 1. การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าสู่นวัตกรรมใหม่ๆ(กิจกรรมไข่จ๋า)
 2. แผนธุรกิจ
 • การดำเนินงาน
 • ช่วงที่ 1 ดำเนินการ 4 วัน
 1. ดำเนินการฝึกอบรม/ประเมินผลการฝึกอบรม
 2. ให้งานแบบฟอร์ม มจก. กลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปทำที่กลุ่มของตนเอง
 • ช่วงที่ 1 ดำเนินการ 1 วัน
 1. ให้กลุ่มนำแบบฟอร์ม มจก. มาส่งเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง/สรุปและประเมินผลการฝึกอบรมทั้งหมด
 2. ศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสำเร็จ
 • วิธีการฝึกอบรม
 1. การบรรยาย, อภิปราย,สรุปเนื้อหา
 2. กรณีศึกษา,แบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
 3. การระดมสมอง
 4. ฝึกปฏิบัติตามกิจกรรม
 5. ศึกษาดูงาน
 6. นำแบบมาตรฐาน มจก. ที่ลงข้อมูลแล้วมาตรวจสอบภายใน 1 เดือนหลังฝึกอบรม
 • กลุ่มเป้าหมาย

คือ กลุ่มผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนที่มีเกณฑ์การประเมินตนเองของวิสาหกิจชุมชน(OTOP SELF ASSESSMENT) ตามระบบมาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน (มจก.) ทั้ง 5 หมวด มีคะแนนระดับปานกลางระหว่าง 37-63 คะแนน


 • วิทยากร

วิทยาการดำเนินการฝึกอบรม เป็นผู้ฝึกอบรมตามโครงการ ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อม(SSIPP) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดการฝึกอบรมเป็นวิทยากร ตามรูปแบบ CEFE ของประเทศเยอรมันนี ที่ได้ร่วมกันคัดและจัดทำหลักสูตร คพอ. CIMED นี้ขึ้มาเพื่อที่จะช่วยให้ผู้เข่ารับการฝึกอบรม มีส่วนร่วมในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ มีความเข้าใจและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในธุรกิจจริง

 • ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันที่ 1- 4 ธันวาคม 2551 เวลา 08.30 - 17.00 น.

 • จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ประมาณ 25 – 30 คน

 • สถานที่ฝึกอบรม

อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย

 • งบประมาณการฝึกอบรม

จากกิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(อบรมพัฒนาผู้ประกอบการรายเดิม) จำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

 • หน่วยงานรับผิดชอบ

ส่วนบริการธุรกิจอุตสาหกรรม ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 1. ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาความรู้ในการประกอบการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 79
 2. พัฒนาศักยภาพของการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพิ่มมากขึ้น
 3. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจให้มีความเจริญเติบโต
 4. มีความรู้ความเข้าในแนวคิดและภาพรวมของธุรกิจและนำความรู้ ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการธุรกิจ ตามมาตรฐาน มจก. ได้
 5. นำความรู้ที่ได้มาพัฒนาสินค้าของตนเองให้สู่ท้องตลาดได้อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนต่อไปย้อนกลับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4

เครื่องมือส่วนตัว