กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จาก SSM Wiki

ข้ามไปที่: นำทาง, สืบค้น
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม การค้าและบริการ
วิทยากร ที่ปรึกษา และนักปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ ทุกท่าน
SSMWiki ขอเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสังคมประกอบการ สู่สังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อสร้างนวัตกรรม และพัฒนาสู่องค์กรที่เป็นเลิศ ในยุคเศรษฐกิจฐานความรู้

ค้นหาบทความตามหมวดหมู่

ค้นหาบทความร้านสมาชิก

วันนี้ตรงกับ วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2017 [ เวลา 10:24 น. ]

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่อกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ชื่ออังกฤษDepartment of Industrial Promotion
ชื่อย่อกสอ.
ก่อตั้ง25 มกราคม พ.ศ.2479
อธิบดีนายพสุ โลหารชุน
รองอธิบดีนายพรเทพ การศัพท์
ไฟล์:Pornthep.jpg
รองอธิบดีนายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
ไฟล์:Panuwat.png
รองอธิบดีนางเน่งน้อย เวทยพงษ์
ไฟล์:Nuengnoi.png
ข้าราชการ582 คน
ลูกจ้างประจำ467 คน
สีประจำหน่วยงานม่วง
ที่ตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์0 2202 4414-6
โทรสาร0 2354 3299
Call Center1358
เว็บไซต์www.dip.go.th
แผนที่แผนที่ตั้งทางอากาศ@13.764297,100.527853

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ประวัติ

 • การบริหารราชการมาแต่เดิมนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มีฐานะเป็นหน่วยงานระดับกอง โดยได้มีการประกาศตั้ง กองอุตสาหกรรม สังกัดกรมพาณิชย์ กระทรวงเศรษฐการ ปี พ.ศ.2485 รัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีได้ประกาศพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2485 จัดตั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและกรมอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนชื่อเป็น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2485 โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้เกิดอุตสาหกรรมที่จำเป็นของประเทศ
 • สัญลักษณ์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ พระนารายณ์ ฟันเฟือง และลูกศรสีธงชาติ ซึ่งมีความหมายดังนี้
  • พระนารายณ์ กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความเคารพนับถือ เพราะเป็นองค์เทพที่ช่วยเหลือมนุษย์เมื่อถึงคราวยุคเข็ญพระนารายณ์ประทับอยู่ที่จุดศูนย์กลางของสัญลักษณ์เพื่อสื่อความหมายว่าพระนารายณ์ คือ จุดกำเนิดของการก่อตั้งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ฟันเฟือง แทนความหมายเกี่ยวกับภาระหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
  • ลูกศรสีธงชาติ มุ่งกระจายไปสู่ประชาชนในชาติ ส่วนหัวลูกศรชี้ขึ้นแทนความหมายว่า ความช่วยเหลือต่าง ๆ ขององค์กร มีเป้าหมายทะยานขึ้นสู่ความสำเร็จของคนในชาติโดยส่วนรวม
  • สรุป ความหมายโดยรวมของสัญลักษณ์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หมายถึง การบริการ การสนับสนุน การส่งเสริม และการให้ความช่วยเหลือของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมุ่งกระจายไปสู่คนไทยเพื่อให้อุตสาหกรรมของชาติก้าวทะยานสู่ความสำเร็จ

วิสัยทัศน์ 2551 - 2554 (new)

“เป็นองค์กรหลักในการนำภูมิปัญญา นวัตกรรม องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมไทย ให้มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม เพื่อให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศ ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และธรรมาภิบาล

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

{{#ev:dailymotion|xam2zw_avseq01wmv-v9|300}} {{#ev:dailymotion|xanjut_bn_news|300}}

คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพขยาย
 1. สร้างผู้ประกอบการใหม่
 2. พัฒนาผู้ประกอบการเดิม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
 4. สร้างสังคมการประกอบการ
 1. เพิ่มประสิทธิภาพ และผลิตภาพในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม
 2. ส่งเสริมการสร้าง และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในธุรกิจอุตสาหกรรม
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม
 1. สนับสนุนเงินทุนแก่ธุรกิจอุตสาหกรรม
 2. สร้างและพัฒนาผู้ให้บริการ
 3. สนับสนุนข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรมในการดำเนินธุรกิจ
 1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

โครงการพิเศษ

 1. โครงการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน(มผช.)
 2. โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดการวิสาหกิจชุมชน(มจก.)
 3. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 1. กลุ่มตรวจสอบภายใน
 2. สำนักบริหารกลาง
 3. สำนักบริหารยุทธศาสตร์
 4. สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ
 5. สำนักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม
 6. สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม[1]
 7. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
 8. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
 9. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา
 10. สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย[2]
 11. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก[3]
 12. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1
 13. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2
 14. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3
 15. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4
 16. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5
 17. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6
 18. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 7
 19. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 8
 20. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
 21. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10
 22. ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11

ผลการดำเนินงาน

ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานภายใน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ โดยคลิ๊กที่ชื่อหน่วยงานที่อยู่กรอบด้านบน

สัปดาห์นี้มีอะไรใหม่ (สัปดาห์ที่ 34 ปี พ.ศ.2553)

โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตของ SMEs

เรื่องเก่ากว่า

ข่าวและกิจกรรม

สัปดาห์ที่ 34 | วันนี้วันที่ 22 สิงหาคม | วันนี้ในอดีต 
<< กันยายน พ.ศ. 2553 >>
อา พฤ
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2
แก้กล่อง
 • คลิกวันที่เพื่อดูกิจกรรมและผลการดำเนินกิจกรรม
 • สาระความรู้หลากหลายจากห้องสมุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • แหล่งข้อมูลการค้าและการลงทุนในประเทศจีน
 • คลัสเตอร์อุตสาหกรรมจีน
 • ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 เปิดบริการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั้งคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)ของท่าน และคอมพิวเตอร์ในห้องบริการข้อมูลสารสนเทศอุตสาหกรรม ชั้น 2 อาคารศูนย์ฯ ในวัน-เวลาราชการ และสำหรับนอกวัน-เวลาราชการ ท่านสามารถใช้บริการผ่านระบบเครือข่าย WIFI โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ(ท่านต้องนำคอมพิวเตอร์ Notebook มาเอง) โดยโทรแจ้งเจ้าหน้าทีล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง ที่ โทร.0819843322 (สำหรับการใช้บริการครั้งแรก) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่าน

บทความน่าอ่าน

เกี่ยวกับWIKI

สร้างบทความใหม่

ท่านสามารถช่วยกันเขียนบทความใน SSM Wiki ได้ เพียงพิมพ์ชื่อบทความหรือเรื่องที่คุณต้องการลงในกล่องข้อความข้างล่าง แล้วคลิกที่ปุ่ม Create Article หากชื่อบทความของท่านไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลของ SSM Wiki ระบบจะสร้างชื่อบทความของท่านและท่านสามารถเขียนบทความได้ทันที หากมีชื่อบทความเดิมในระบบอยู่แล้ว ท่านสามารถเข้าไปอ่านและร่วมแก้ไขเพิ่มเติมบทความเดิมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้:รายละเอียดเพิ่มเติม ดูเพิ่มได้ที่ วิธีใช้:วิธีการใช้งาน

ตอนนี้มีบทความทั้งสิ้น 1,049 บทความ และคุณสามารถช่วยเราได้

อ้างอิง

 1. การแบ่งหน่วยงานภายใน
 2. การแบ่งหน่วยงานภายใน
 3. การแบ่งหน่วยงานภายใน
เครื่องมือส่วนตัว